ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΔΗΛΙ Ἢ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΔΗΛΙ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Οτω λαμψάτω τ φς μν μπροσθεν τν νθρώπων, πως δωσιν μν τ καλ ργα κα δοξάσωσιν τν Πατέρα μν τν ν τος ορανος.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΘΥΜΙΑΤΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Κατευθυνθήτω προσευχή μου ς θυμίαμα νώπιόν σου· παρσις τν χειρν μου θυσία σπερινή, εσάκουσόν με, Κύριε.
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστ Θες μν, ες σμν εωδίας πνευματικς· προσδεξάμενος ες τ περουράνιόν σου Θυσιαστήριον, ντικατάπεμψον μν τν χάριν το Παναγίου σου Πνεύματος.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΠΙΝΟΥΜΕ ΑΓΙΑΣΜΟΝ
Κύριε, ποίησον ατ κα δι᾿ μ «φθαρσίας πηγήν, γιασμο δρον, μαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων λεξιτήριον, δαίμοσιν λέθριον, τας ναντίαις δυνάμεσιν πρόσιτον, γγελικς σχύος πεπληρωμένον».