Πῶς κάνουμε προσευχή
Πς κάνουμε προσευχή
Λιβανίζουμε λέγοντας τν εχή: «Κύριε ησο Χριστ λέησον μς».
Μπροστ στ εκονίσματα μ σκυμμένο τ κεφάλι διαβάζουμε μ σο πι χαμηλ κα συντετριμμένη φων τ παρακάτω:
Ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος.
γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς. (τρίς)
Πάτερ μν...
Κύριε, εσάκουσον τς προσευχς μου... (Ψαλμός 142).
λέησόν με, Θεός, ... (Ψαλμός 50).
(μπορες κάθε φορ ν διαβάζεις δύο διαφορετικος ψαλμούς)
Κύριε ησο Χριστ λέησον μς.
περαγία Θεοτόκε πρέσβευε πρ μν.
- γιε ωάννη Προφτα κα γιοι πόστολοι πρεσβεύσατε πρ μν.
- γιοι εράρχες πρεσβεύσατε πρ μν.
- γιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε πρ μν.
- γιοι Πάντες πρεσβεύσατε πρ μν.
Μνήσθητι Κύριε πρ γείας & φωτίσεως τν δούλων Σου
(
ναφέρεις σα νόματα ζωντανν έπιθυμες κα χεις π᾿ ψιν σου).
Μνήσθητι Κύριε πρ ναπαύσεως τν δούλων Σου
(
ναφέρεις σα νόματα κεκοιμημένων πιθυμες κα χεις π᾿ ψιν σου).
- Μνήσθητι Κύριε κα μο το μαρτωλο.
Δι᾿ εχν τν γίων Πατέρων μν Κύριε ησο Χριστ λέησον μς.