ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ

Νηστεία Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς: κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει κατάλυση (βλ. Καταλύσεις Νηστείας).
Νηστεία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυρού: 14 Σεπτεμβρίου.
Νηστεία τῶν Χριστουγέννων (μικρὴ Σαρακοστή): ἀπό 15 Νοεμβρίου μέχρι καί 24 Δεκεμβρίου (κατὰ τὰ Σάββατα καὶ τὶς Κυριακὲς μέχρι καὶ τίς 17 Δεκεμβρίου, καταλύομεν ἰχθύος).
Νηστεία τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων: 5 Ἰανουρίου.
Νηστεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος: ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι καὶ τὸ Μ. Σάββατον.
Νηστεία τοῦ Μ. Σαββάτου: μόνο Σάββατον τοῦ ἔτους ποὺ δὲν καταλύεται οἶνος καὶ ἔλαιον, ἀλλὰ μόνο ἄλαδη τροφή.
Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: ἀπὸ Δευτέρα μετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων μέχρι καὶ τίς 28 Ἰουνίου (κατὰ τὰ Σάββατα καὶ τὶς Κυριακὲς καταλύομεν ἰχθύος).
Νηστεία τῆς Παναγίας (Δεκαπενταυγούστου): ἀπό 1 Αὐγούστου ἕως καί 14 Αὐγούστου.
Νηστεία τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἀποτομὴ τῆς Τιμίας Κεφαλῆς του): 29 Αὐγούστου.
Β. Καταλύσεις Νηστείας
Κατάλυσις εἰς πάντα: ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) μέχρι καί 4 Ἰανουαρίου.
Κατάλυσις εἰς πάντα: τῶν Ἁγίων Θεοφανείων (6 Ἰανουαρίου).
Κατάλυσις εἰς πάντα: ἀπὸ τῆς Κυριακῆς Τελώνου καὶ Φαρισαίου μέχρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.
Κατάλυσις τυροῦ καὶ ᾠῶν (καὶ ἰχθύος): κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου.
Κατάλυσις εἰς πάντα: κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου (ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ).
Κατάλυσις εἰς πάντα: κατὰ τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (μετὰ τὴν Πεντηκοστή).
Κατάλυσις ἰχθύος ἐν Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ: 7/1 Σύναξις Τιμίου Προδρόμου, 2/2 Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 25/3Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, ἐκτὸς ἂν τύχει ἐντὸς τῆς Μ. Ἑβδομάδος ὁπότε καταλύομεν ἔλαιον, 24/6 Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου, 29/6 Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 6/8 Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, 15/8 Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, 8/9 Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου,14/11 Ἀποστόλου Φιλίππου, 21/11Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, καὶ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα (ἡμέρα πρὸ τῆς Ἀναλήψεως).