Πρωϊνή προσευχή

Ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος. μήν.
Δόξα σοι, Χριστ Θεός, λπς μν, δόξα σοι.
Βασιλε οράνιε, Παράκλητε, τ Πνεμα τς ληθείας, πανταχο παρν κα τ πάντα πληρν, θησαυρς τν γαθν κα ζως χορηγός, λθ κα σκήνωσον ν μν, κα καθάρισον μς π πάσης κηλδος, κα σσον, γαθέ, τς ψυχς μν. μήν.
γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς. (γ')
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι. Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.
Παναγία Τριάς, λέησον μς. Κύριε, λάσθητι τας μαρτίαις μν. Δέσποτα, συγχώρησον τς νομίας μν. γιε, πίσκεψαι κα ασαι τς σθενείας μν, νεκεν το νόματός σου.
Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον.
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι. Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.
Πάτερ μν ν τος ορανος, γιασθήτω τ νομά σου. λθέτω βασιλεία σου. Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον. Κα φες μν τ φειλήματα μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν. Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο. μήν.
ξεγερθέντες το πνου, προσπίπτομέν σοι, γαθέ, κα τν γγέλων τν μνον βομέν σοι, Δυνατέ· γιος, γιος, γιος ε Θεός· δι τς Θεοτόκου λέησον μς.
Μεγάλη Δοξολογία
Δόξα σοι τ δείξαντι τ φς.
Δόξα ν ψίστοις Θε, κα π γς ερήνη, ν νθρώποις εδοκία.
μνομέν σε, ελογομέν σε, προσκυνομέν σε, δοξολογομέν σε, εχαριστομέν σοι, δι τν μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε, Βασιλε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, ησο Χριστέ, κα γιον Πνεμα.
Κύριε Θεός, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρός, αρων τν μαρτίαν το κόσμου, λέησον μς, αρων τς μαρτίας το κόσμου.
Πρόσδεξαι τν δέησιν μν, καθήμενος ν δεξι το Πατρός, κα λέησον μς.
τι σ ε μόνος γιος, σ ε μόνος Κύριος, ησος Χριστός, ες δόξαν Θεο Πατρός. μήν.
Καθ᾿ κάστην μέραν ελογήσω σε, κα ανέσω τ νομά σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.
Καταξίωσον, Κύριε, ν τ μέρ ταύτ, ναμαρτήτους φυλαχθναι μς.
Ελογητς ε, Κύριε, Θες τν Πατέρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμένον τ νομά σου ες τος αἰῶνας. μήν.
Γένοιτο, Κύριε, τ λεός σου φ᾿ μς, καθάπερ λπίσαμεν π σέ.
Ελογητς ε, Κύριε· δίδαξόν με τ δικαιώματά σου. (γ')
Κύριε, καταφυγ γενήθης μν, ν γενε κα γενε. γ επα· Κύριε, λέησόν με· ασαι τν ψυχήν μου, τι μαρτόν σοι.
Κύριε, πρς σ κατέφυγον· δίδαξόν με το ποιεν τ θέλημά σου, τι σ ε Θεός μου.
τι παρ σο πηγ ζως· ν τ φωτί σου ψόμεθα φς.
Παράτεινον τ λεός σου τος γινώσκουσί σε.
γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς . (γ')
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι. Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.
γιος θάνατος, λέησον μς.
Δι᾿ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστέ, Θεός, λέησον μς. μήν.