ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


«Ή 'Ιερά Έξομολόγησις άποτελει Δεύτερο βάπτισμα» Μάς ανέχεται ό Θεός καί Πατέρας μας από αγάπη
Κάποτε ένας ασεβής καί άθεος έλεγε μπροστά σέ άλλους αν­θρώπους: «"Αν ύπάρχη Θεός, τόν προκαλώ αύτήν την ώρα νά μέ θανατώση». Περίμενε πέντε λεπτά, δέκα, δεκαπέντε λεπτά καί τί­ποτε. «Είδατε;» τούς λέει. «Νά πού δέν ύπάρχει Θεός». ΈκεΙ βρι­σκότανε καί μιά ηλικιωμένη γυναίκα καί τού λέει: «Μέ συγχωρει- τε, έχετε παιδιά κύριε;». "Εχω τής απαντάει. «"Αν σάς έδιναν ένα μαχαίρι καί σάς έλεγαν, θανατώστε τά παιδιά σας, εσείς θά τά σκο­τώνατε;». «Όχι βέβαια», άπάντησε ό ύβριστής. «Τότε πώς θέλης ό Σπλαχνικός Θεός καί Πατέρας σου νά σκοτώση εσένα;». Άφωνος, άλαλος καί σκεπτικός έμεινε, ό πρίν άπό λίγο άσεβής.
«Δόξα τή μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι».
Ό Θεός, άδελφοί μου, περιμένει, έστω καί άργά, νά μετανοή­σουμε καί νά πλησιάσουμε κοντά Του.
* * *
Προστάτιδα καί Σπλαχνική είναι ή Μητέρα του Χρίστου καί όλων των Χριστιανών Ή Παναγία μας
Κάποτε, ένας Μοναχός παρακαλοϋσε θερμά γιά πολύ καιρό τήν Παναγία" «Παναγία μου καλή σέ παρακαλώ αξίωσε μου νά σέ δώ καί άς χάσω τό ένα μου μάτι». Πράγματι είδε τήν Παναγία καί έχασε τό ένα του τό μάτι. Ήταν δμως τόσο γλυκιά ή Μορφή Της, πού ένοιωσε μεγάλη κατάνυξη ό Μοναχός καί πάλι άρχισε νά πα- ρακαλή* «Παναγία μου καλή άς σέ ξαναδώ καί άς χάσω καί τό άλ­λο μου τό μάτι». Πράγματι άξιώθηκε καί τήν ξαναεϊδε, δμως αντί νά χάση καί τό άλλο του τό μάτι, ή Σπλαχνική καί Πανάχραντη Μητέρα τοΰ Θεού, τοΰ χάρισε καί τό πρώτο, καί έτσι δέν σταμα­τούσε ό Μοναχός νά δοξάζη τό Χριστό καί τήν Παναγία μας, καί νά βρέχη τή γη μέ δάκρυα εύγνωμοσύνης, χαράς καί μετανοίας.
Αύτήν τήν Παναγία oi ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί εύλαβοΰνται καί άγαποΰν.
*   * *
«Προσοχή μεγάλη στά έπτά (7) θανάσιμα αμαρτήματα πού εί­ναι: ή υπερηφάνεια - ή φιλαργυρία - ή πορνεία - ό φθόνος - ή γα­στριμαργία - ό θυμός καί ή ακηδία, δηλαδή ή αμέλεια γιά τή σω­τηρία τής ψυχής μας».
Εις τό ’Όνομα του Πατρός καί του Υίοΰ, καί του 'Αγίου Πνεύματος.
Γιά σένα πού διψάς γιά Σωτηρία καί αιώνια ζωή
’Αδελφέ μου, τό βιβλιαράκι πού κρατάς στά χέρια σου, είναι μιά πρόσκληση του Χρίστου καί τής Εκκλησίας Του. Σέ καλεΐ νά γευτής τήν ανέκφραστη αγάπη Αύτοϋ, πού Σταυρώθηκε γιά μάς τούς άνθρώπους καί μάς άφησε Μυ­στήρια Σωτηρίας γιά αιώνια ζωή. Νά δοκιμάσης τή χαρά τής λυτρώσεως. Νά δεχθής τήν άφεση των άμαρτιών σου. Πώς; Με τό ΜΕΓΑΛΟ Μυστήριο τής ΕΞΟΜΟΑΟΓΗΣΕ- ΩΣ, πού είναι ενα από τά επτά Μυστήρια, πού ή άπειρη α­γάπη Του μάς παρέδωσε, καί μάλιστα ενα άπό τά τέσσαρα ύποχρεωτικά, γιά τή Σωτηρία μας.
Σέ καλεΐ λοιπόν ό Τησοΰς. ’Απάντησε μ’ ενα μεγάλο ΝΑΙ. Τρέξε κοντά Του. Μή διστάσης. Άκουσε τό προ­σκλητήριο τής αγάπης Του. Μήν άναβάλης. Ή αναβολή είναι επικίνδυνο πράγμα, είναι προδοσία Σωτηρίας, όπως μάς άναφέρει καί ό 'Ιερός Χρυσόστομος.
Πρίν ξεκινήσης γιά τό έξομολογητήριο, προσευχήσου θερμά. Παρακάλεσε τόν Ίησοΰ νά σου χαρίση συναίσθη­ση, συντριβή καί μετάνοια ειλικρινή. Πάρε μία γενναία α­πόφαση, γιατί τό αύριο δέν είναι δικό μας, άλλά τού Θεοϋ. Εξέτασε προσεκτικά τά βάθη τής συνειδήσεώς σου. Τά έρ­γα σου. Τά λόγια σου. Τίς σκέψεις σου. Τή ζωή σου ολό­κληρη.
Κατανίκησε τήν ΕΝΤΡΟΠΗ πού σέ βασανίζει καί σέ δεσμεύει. Αύτή μάς ωφελεί, όταν πρόκειται νά κάνουμε κά­τι κακό, γιατί μάς συγκρατεΐ. Στήν ώρα όμως τής έξομολο-


γήσεως, αν δεν ξεπεράσουμε τήν εντροπή αυτή, μάς βλά­πτει. Είναι τέχνασμα τοϋ πονηρού, ό όποιος δέ θέλει τή σωτηρία του ανθρώπου, γιατί είναι μισάνθρωπος.
Νά θυμάσαι δτι ό ίερεύς είναι έκπρόσωπος τοϋ Χρί­στου καί ύπηρέτης τοϋ Θεοϋ. Πνευματικός σου Πατέρας. ’Ακούει τήν εξομολόγησή σου μέ συμπάθεια καί αγάπη. Πλησίασε, λοιπόν, μ’ έμπιστοσύνη στό Μεγάλο καί Φιλάν­θρωπο Μυστήριο.
Εξομολογήσου μέ ειλικρίνεια δλα σου τ’ αμαρτήματα. Ή ειλικρίνεια καί ή μετάνοια είναι προϋπόθεση άφέσεως. ’Έτσι θά έλκύσης τή χάρη τοϋ Θεοϋ, μέ τήν προσωπική σου χαρά καί τήν αγαλλίαση. Τά ερωτήματα πού άκολου- θοΰν θά σέ βοηθήσουν νά έπισημάνης τά τυχόν άμαρτήμα- τά σου.
Ερωτώ τον εαυτό μου: Μήπως δεν άνέπαυσα τόν Πλάστη καί Δημιουργό μου μέ τή στάση μου;
Πιστεύω ακράδαντα στό Θεό; Ή άκλόνητη πίστη καί ή θερμή άγάπη πρός τόν Κύριό μας είναι πρώτιστο καθήκον κάθε πιστού καί σώφρονος ανθρώπου.
Εμπιστεύομαι τήν ύπαρξή μου στή στοργική Πρόνοια τοϋ Κυρίου; Μήπως στίς δύσκολες περιστάσεις τής ζωής μου αγανακτώ εναντίον τοϋ Θεοϋ ή πέφτω σέ απόγνωση καί χάνω τήν πίστη μου στόν άληθινό Θεό;
'Ομολογώ μέ θάρρος τήν πίστη μου καί τήν άγάπη μου στό Χριστό, όταν χρειάζεται, ή ντρέπομαι;
Προσεύχομαι τακτικά καί θερμά στόν Κύριο; Τόν ευχα­ριστώ γιά τά άπειρα αγαθά πού μοΰ χαρίζει; Γνώριζε αδελ­φέ μου, δτι ή προσευχή είναι δπλο ακαταμάχητο, ή πηγή τής χαράς καί ή αναπνοή τής ψυχής κάθε πιστοΰ άνθρώ- που. «Άδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α' Θεσ. 5, 17), μάς πα- ραγγέλλει ό ’Απόστολος Παΰλος.
Μελετώ καθημερινά, εστω καί ενα χωρίο τής 'Αγίας Γραφής πού είναι ό νόμος του Θεοϋ, ή πνευματική μας τρο­φή, ή αλήθεια πού ανοίγει δρόμους φωτεινούς μέσ’ τή ζωή μας, καί μάς χαριτώνει ένισχύοντας τόν αγώνα μας;
Εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή καί τίς μεγάλες εορτές, μέ ταπείνωση, μέ σεμνότητα καί συνειδητά;
Ή λατρεία είναι τό ξεχείλισμα τής αγάπης μας πρός τό Θεό. Ή Κυριακή, ήμερα τοϋ Κυρίου. Ό ναός, ό Ιερός τό­πος συναθροίσεως των Χριστιανών. Ή συμμετοχή μας στή Θεία Ευχαριστία, μάς ενώνει μέ τόν Κύριο, τήν Κεφαλή τής Εκκλησίας καί μέ τούς άλλους αδελφούς μας, τά μέλη τοϋ Σώματός Του.
Μήπως ορκίστηκα ή βλασφήμησα ποτέ τό όνομα του Χρίστου, τής Παναγίας ή των 'Αγίων τής πίστεώς μας;
Μήπως έστειλα κάποιον στό διάβολο;
Μήπως άφήνω στήν ψυχή μου μίσος, γιατί θυμάμαι κά­ποιο κακό, μικρό ή μεγάλο, πού μου έκαναν ή λόγο πικρό πού μου είπαν καί δέν θέλω νά τούς συγχωρήσω;
Οί γονείς είναι οί ρίζες τής ύπάρξεώς μας. Συμπεριφέ- ρεσαι μέ σεβασμό; Δείχνεις ύπακοή καί προθυμία; Μήπως έκδηλώνεις αύθάδεια καί σκληρή συμπεριφορά κι έτσι πι­κραίνεις τούς επίγειους γεννήτορές σου;
Τό σπίτι μας είναι ένα κομμάτι τής βασιλείας τοϋ Θε- οΰ. Βοηθάς, ώστε νά βασιλεύη σ’ αύτό ή ειρήνη, τό πνεύμα τοϋ Θεοΰ, καί στά μέλη τής οικογενείας σου, ή ομόνοια, ή αγάπη, ή πραότητα, ή μακροθυμία καί ή στοργή;
Πρός τούς δασκάλους καί καθηγητές σου, τούς έργοδό- τες σου καί γενικά τούς συνανθρώπους σου, εκδηλώνεις τόν όφειλόμενο σεβασμό; ΠΡΟΣΕΞΕ, γιατί αύτό φανερώνει άνθρωπο μέ καλή ανατροφή καί πνευματική καλλιέργεια, έν Χριστώ. Τιμάς τήν Εκκλησία καί τούς Ιερείς πού μεσι­τεύουν στό Θεό γιά σένα;
Όλοι οί άνθρωποι είμαστε παιδιά τοϋ Θεοΰ, του Ενός έπουρανίου Πατέρα καί μεταξύ μας αδέλφια καί ϊσοι.
’Αγαπάς λοιπόν τούς συνανθρώπους σου είλικρινά; Δεί­χνεις έμπρακτα την αγάπη σου σέ δσους υποφέρουν ή έ­χουν ανάγκη ελεημοσύνης πνευματικής καί ύλικής;
Μέ πολύ αγάπη σέ ρωτώ, μήπως έχεις τά ελαττώματα:
Νά φθονής, νά μισής καί νά ζηλεύης;
Νά ειρωνεύεσαι, νά οργίζεσαι καί νά βρίζης;
Νά διαπληκτίζεσαι, νά χειροδικής καί νά συκοφάντης τούς συνανθρώπους σου ή νά είσαι αφιλόξενος;
Νά περιφρονής, νά έχης έγωϊσμό καί ύπερηφάνεια;
Νά κατακρίνης, νά ίεροκατηγορής καί νά λές ψέματα, ή νά είχες άσχοληθή μέ αιρέσεις;
Νά είσαι φιλάργυρος, σκληρόκαρδος καί αδιάφορος πρός τούς συνανθρώπους σου ή ντύνεσαι έξαλλα, άσεμνα, μέ κοντά φορέματα καί προκλητικά, αν είσαι κοπέλα;
Μήπως προσέχης μέ πονηρό μάτι τόν συνάνθρωπό σου; καί άν είσαι γυναίκα, μήπως φοράς παντελόνια;
Μήπως έκλεψες ποτέ κάποιο ξένο αντικείμενο ή χρή­ματα από όποιονδήποτε ή άπό τήν Εκκλησία;
Μήπως βλέπης τηλεόραση καί άσεμνα ή γυμνά θεάμα­τα σέ περιοδικά, βίντεο ή κινηματογράφους;
Μήπως άκοϋς ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ πού είναι δαιμονική ό­πως ομολογούν οι ίδιοι οι σατανιστές;
Μήπως δέν εργάζεσαι άπό τεμπελιά καί ζής σέ βάρος άλλων; «εϊ τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω». (Β'Θεσ. 3, 10).
Μήπως χαρτοπαίζης; Πρόσεξε, γιατί μέ τά χαρτιά ε­μπαίζουν τό Χριστό καί Θεό μας, τήν Παναγία, τό Σταυρό, τούς ιερείς, φέρνουν επίσης καί οικονομική καί οικογενεια­κή καταστροφή. Οΰτε στά χέρια νά τά πιάνης, γιατί είναι δαιμονικό παιχνίδι, καθώς καί τά ήλεκτρονικά.
Μήπως άσχολήθηκες ποτέ μέ μαγείες, ναρκωτικά, μέ­ντιουμ, αστρολογία, άστρομαντεία καί φλυτζάνια;
Μήπως κολακεύης τούς συνανθρώπους σου μέ πονηρία γιά νά καρπωθής εΰνοια ή κάποιο άγαθό;
Μήπως δέν αγαπάς τήν πατρίδα, τή φύση καί σκοτώ­νεις τά δημιουργήματα του Θεοϋ ή βάζεις φωτιά στά δάση καί κόβεις τά δένδρα άσκοπα;
Μήπως δεν έχεις διάκριση καί είσαι φλύαρος;
Κρατάς τίς νηστείες πού ώρισε ή Εκκλησία μας;
Μήπως έχεις πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καί άργολογίας;
Ό κάθε πιστός είναι στρατιώτης Ίησοΰ Χρίστου. ’Αγω­νιστής στό δρόμο τής αρετής. ’Αγωνίζεσαι, λοιπόν, μέ ζήλο γιά τήν κατάκτηση τής αρετής; Ή προσευχή, ό σεβασμός, τό ταπεινό φρόνημα, ή καλωσύνη διακρίνουν τό χαρακτή­ρα σου, γιά νά είσαι «Φως» καί «'Αλάτι» (Ματθ. Ε', 13, 14), στήν σύγχρονη ύλιστική κοινωνία πού ζοΰμε;
Μελετάς 'Αγία Γραφή καί πνευματικά βιβλία; Ή οκνη­ρία είναι άμαρτία. Εργάζεσαι μόνο γιά τήν απόκτηση χρη­μάτων γιά τίς ανάγκες σου ή καί γιά νά φανής χρήσιμος στούς συνανθρώπους σου, στήν οίκογένειά σου, στήν κοι­νωνία καί στήν Εκκλησία του Χριστού;
Άν είσαι μαθητής, μήπως συναναστρέφεσαι συμμαθη­τές ή μεγαλυτέρους σου, πού σέ παρασύρουν μακριά άπό τό δρόμο τοΰ Θεοΰ; Γνώριζε ότι ό καλός φίλος, μάς βοηθά στό πνευματικό μας άνέβασμα. ’Αντίθετα ή έπικίνδυνη πα­ρέα, αργά ή γρήγορα μάς οδηγεί στήν καταστροφή καί τό θάνατο, σωματικό καί πνευματικό.
Ή ύγεία μας είναι πράγμα ιερό. Δώρο πολύτιμο του Θε­ού. Ό,τι επομένως τή φθείρει (κάπνισμα, χρήση οινοπνευ­ματωδών, ναρκωτικά κ.ά.) είναι βαρύ αμάρτημα.
Μήπως συμμετέχης σέ άσεμνες διασκεδάσεις καί πάρτυ ή παρακολουθής έκπομπές καί φίλμς μέ προκλητικό περιε­χόμενο σέ τηλεόραση καί βιντεοκασέτες ή κινηματογρά­φους ή έπινες καί πίνεις οινοπνευματώδη ποτά καί μεθάς;
Μήπως αίσχρολογής ή ανέχεσαι ν’ άκοΰς συζητήσεις καί ανέκδοτα μέ αισχρό περιεχόμενο ή ίεροκατακρίνεις;
Μήπως διαβάζης βιβλία καί περιοδικά αισχρά ή βλέ- πης φωτογραφίες άσεμνες; Πρόσεξε! Μόνο καθαρά μάτια ε­ξασφαλίζουν άγνή καί καθαρή καρδιά. Λένε οί Πατέρες «Έκ του όράν τίκτεται τό έράν (ό έρωτας)».
Τό σώμα μας είναι ιερό. Ναός καί κατοικητήριο τοϋ Θεοϋ. Φύλαξε το αγνό καί καθαρό. Ό Θεός σέ θέλει λευκό στήν ψυχή καί άγνό στό σώμα. Χριστιανική ζωή γιά τό νέο καί γιά τή νέα αλλά καί κάθε άνθρωπο πρώτ’ άπ’ όλα ση­μαίνει αγώνα αγνότητας καί εγκράτειας. Σ’ αυτό έχουμε σύμφωνη καί τήν άληθινή Επιστήμη.
’Άν έχης διαπράξει όποιοδήποτε σχετικό άμάρτημα, μή διστάσης νά τό έξομολογηθής. Καί μή ξεχνάς ότι αιτία πολλών καταστροφών στήν ιστορία τοϋ ανθρωπίνου γένους όπως Σόδομα, Γόμορρα, κατακλυσμός του Νώε, καί πόλε­μοι, ήταν τά σαρκικά αμαρτήματα καί ή άποστασία τών αν­θρώπων από τό Θεό. Γι’ αυτό καί οί αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, μ’ αύτά έπιδιώκουν τό κατρακύλισμα καί τήν α­ποχαύνωση τών λαών, μέ τήν προκλητική μόδα, τό άσεμνο καί γυμνό θέαμα, αλλά καί τά διάφορα αισχρά περιοδικά, ώστε νά είναι έτοιμος ό λαός νά δεχθή «τό βδέλυγμα τής έ- ρημώσεως» (Ματθ. 24, 15), άλλά καί τό χάραγμα αύτοΰ (Ά- ποκάλ. 13, 16).
Σκέψου μήπως άμάρτησες στό θέμα τής τεκνογονίας (εκτρώσεις, στείρωση, αποβολές καί άποφυγή) ή συνέργη­σες σέ τέτοια αμαρτήματα;
Γενικά θά πρέπη νά έξετάσης τόν εαυτό σου:
Έάν άμάρτησες μέ τά ΜΑΤΙΑ σου. Βλέποντας αισχρά, άμαρτωλά καί γυμνά σέ τηλεόραση, κινηματογράφο, θέα­τρο, περιοδικά, έντυπα καί έφημερίδες.
Έάν άμάρτησες μέ τό ΣΤΟΜΑ καί τή ΓΛΩΣΣΑ σου κατακρίνοντας, ίεροκατακρίνοντας, συκοφαντώντας, βρίζο­ντας ή καί μέ άλλες πράξεις άκατονόμαστες.
Έάν άμάρτησες μέ τά ΑΥΤΙΑ σου.
"Οπως κρυφακούγοντας, ή άκούγοντας άνέκδοτα άμαρ­τωλά, τραγούδια καί συζητήσεις χυδαίες ή άκόμη καί ΡΟΚ μουσική, πού είναι δαιμονική, όπως αποκαλύπτουν οί ϊδιοι οί σατανιστές, άλλά καί ό,τι άλλο αισχρό καί άνήθικο άπό τά τόσα πολλά πού κυκλοφοροΰν στίς ήμέρες μας.
Έάν άμάρτησες μέ τά ΧΕΡΙΑ σου.
"Ας μήν ξεχνούμε άδελφοί μου, ότι καί μέ τά χέρια ό άνθρωπος σέ πάρα πολλά αμαρτήματα μπορεΐ νά πέση καί τά όποια δέν θά άπαριθμήσουμε αναλυτικά γιατί δπως είπα­με είναι πολλά, αλλά καί γνωστά σέ δλους μας.
Έάν άμάρτησες μέ τά ΠΟΔΙΑ σου, γιατί τά οδήγησες σέ κάποια αίθουσα αιρετικών ή σέ μέντιουμ, μάγους, μάγισ­σες, χαρτορρίχτρες, καφετζοΰδες, ή σέ μπάρ καί καφετέριες σκοτεινές, γιατί στό σκοτάδι συνήθως στήνει τίς παγίδες του ό πονηρός σατάν, άλλά καί σέ γλέντια αμαρτωλά καί ψυχοκτόνα. Μήν αμελής νά τά όδηγής πρός σωτηρίαν τής ψυχής σου στό «γαλήνιο σπίτι του Θεού», πού είναι ή 'Αγία μας Εκκλησία, γιατί μόνον εκεί σώζεται καί γαληνεύει ό άνθρωπος καί γίνεται σιγά - σιγά, μέ τόν προσωπικό του ά- γώνα, ήρεμος, ευλογημένος, ταπεινός, χαρούμενος, ύπομο- νητικός, ύπάκουος καί μέ εμπιστοσύνη στό Χριστό μας γιά τή σωτηρία τής ψυχής του. Γιατί όπως άκοΰμε νά μάς λέη καί ό ’Απόστολος τών ’Εθνών Παύλος, «Ό Κύριος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι καί εις έπίγνωσιν αλήθειας έλ- θεΐν» (Τιμ. 2, 4).
Ή Έξομολόγησις είναι Μυστήριο καί γίνεται μόνον σέ ’Ορθόδοξο Ιερέα καί δχι στίς Εικόνες ή άλλου.
«Τά ψυχιατρεία θά ήταν άδεια άν οι Χριστιανοί εξομο­λογούντο ’Ορθόδοξα, καθαρά, μέ ειλικρίνεια, ταπείνωση καί ύπακοή σέ διακριτικό Πνευματικό, άς είναι καί λίγο αυστη­ρός».    (t Παϊσίου μοναχού τοϋ 'Αγιορείτου)
*   * *
Ό άνθρωπος μέ Πνευματικό Όδηγό (έξομολόγο) στή ζωή του, καί μέ τόν προσωπικό του αγώνα, είναι ειρηνικός, πράος καί θωρακισμένος μέ τή Θεία Χάρη. ’Έτσι δέ φοβά­ται τίς επιθέσεις τοϋ πονηροΰ καί τής σαρκός, οί όποιες εί­ναι: «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία ( = κάθε πράξις διαφθο­ράς), άσέλγεια (= ή ακολασία καί ή μανία γιά τήν απόλαυ­ση τής ήδονής), ειδωλολατρεία, φαρμακεία ( = μαγεία, βα- σκανία), εχθραι ( = εχθρότητες καί αντιπάθειες), ερεις


( = φιλονικίαι καί έριδες), ζήλοι ( = ζηλοφθονίαι), θυμοί, έ- ριθεΐαι ( = φατριασμοί πού διαιρούν τούς άνθρώπους σέ κόμματα), διχοστασίαι ( = διχόνοιαι καί αιρέσεις), αιρέσεις ( = 6σοι οδηγούν τούς άνθρώπους σέ σχίσματα στό χώρο τής Εκκλησίας), φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι ( = άσωτοι καί άσεμνοι διασκεδάσεις) καί τά δμοια τούτοις... δτι τά τοιαϋ- τα πράσσοντες βασιλείαν Θεοΰ ου κληρονομήσουσιν».
(Έπιστ. Άποστ. Παύλου Γαλ. Ε' 19, 20, 21)
Άπό τό στόμα του Πνευματικού σου άκουσες πώς συγ- χωρήθηκαν τά άμαρτήματά σου. Ή καρδιά σου άς πλημμυ­ρίση άπό ειρήνη καί χαρά. Γίνε ένας καινούργιος άνθρω­πος. Προχώρα στή ζωή μέ άχώριστο σύντροφο τόν Κύριο Ημών Τησοΰ Χριστό καί Θεό μας.
’Έδωσες υπόσχεση δτι θά άγωνιστής νά ζήσης συνετή χριστιανική ζωή. Προσπάθησε νά μήν ξαναπέσης σ’ όποιο- δήποτε άμάρτημα. Πάλεψε λοιπόν νά σταθής όρθιος. Άγω- νίσου νά τηρήσης τίς ύποσχέσεις σου.
Άν τύχει δμως καί άμαρτήσης (έπαναλάβης κάποιο προηγούμενο άμάρτημα ή διαπράξης κάτι καινούργιο), μήν άπογοητευτής, μήν τά χάσης. Τά ύψη δέν τά κατακτά κα­νείς μονομιάς. Συνέχισε τόν άγω να σου καί θά νικήσης.
Ό Ίησοΰς κρατά πάντοτε άνοιχτή τήν πόρτα τής μετα- νοίας. Σέ περιμένει. Όταν ρώτησε τόν Κύριο, ό Απόστο­λος Πέτρος περί τής συγχωρήσεως τών άμαρτιών, του εΐπε: «ου λέγω σοι εως επτάκις άλλ’ εως έβδομηκοντάκις έπτά» (Ματθ. 18, 22), δηλαδή όσες φορές καί εάν πέφτη ό άνθρω­πος μπορεΐ νά σηκώνεται μέ τό Μυστήριο τής Έξομολογή- σεως καί νά σώζεται, άρκει νά άγωνίζεται καί νά μετανοή.
Μήν ξεχνάς τίς οδηγίες του Έξομολόγου σου. Είναι ό Πνευματικός σου Πατέρας καί 'Οδηγός στήν πνευματική ζωή. Πλησίαζέ τον πάντοτε μέ άπλότητα καί εμπιστοσύνη. Ή συχνή έξομολόγηση άσφαλίζει τόν πιστό άπό τίς παγί­δες του πονηρού καί του δίνει δύναμη στό δρόμο τής Χρι­στιανικής ζωής γιά τή Σωτηρία.
Ποτέ μην ξεχνάς νά καλλιεργής τήν αρετή τής ύπακοής στόν Πνευματικό σου Πατέρα καί Όδηγό.
Μη λησμονής πώς δεν είσαι μόνος στόν αγώνα γιά τή σωτηρία. Στήν παράταξη τοϋ Ίησοΰ αγωνίζονται χιλιάδες συνάνθρωποί σου, νέοι, μεσήλικες, ήλικιωμένοι, παιδιά, οι­κογενειάρχες, επιστήμονες, πολιτικοί, στρατιωτικοί, ιερω­μένοι, γεωργοί, δικαστικοί καί από δλες τίς κοινωνικές τά­ξεις, γιατί ή τελική νίκη ανήκει σ’ Εκείνον, τόν Παντοδύ­ναμο Κύριο, καί σέ δσους Τόν ακολουθούν πιστά καί μάχο­νται μέ τή δική Του Χάρη.
Μόνο μήν αμελής νά έξομολογήσαι συχνά, καθαρά, ενσυ­νείδητα καί μέ διάθεση θυσίας καί προσφοράς υπηρεσιών στήν Εκκλησία, στό συνάνθρωπο καί στό εργο του Πνευματικού σου.
Έμεΐς οι άνθρωποι, όσο καί νά θέλουμε νά άρνηθοΰμε καί νά ξεχάσουμε τήν Θεία καί Υψηλή καταγωγή μας, δέν μπορούμε, γιατί είμαστε παιδιά καί πλάσματα τού αληθινού Θεού Πλάστου καί Δημιουργού.
Απόδειξη ατράνταχτη γι’ αύτό είναι, ότι πολλοί άν­θρωποι καταφεύγουν στό ’Ιατρείο τού Θεού, τήν Εκκλησία, μέ μετάνοια καί συντριβή, αλλά καί γιατί ό άνθρωπος άργά ή γρήγορα καταλαβαίνει τό λαθεμένο δρόμο πού ακολούθη­σε σ’ αυτήν τήν πρόσκαιρη καί μικρή ζωή καί ζητά τά έ- πουράνια, άδιαφορώντας γιά τά έπίγεια, ζητά τά γνήσια, γιατί δέν αναπαύεται μέ τά ψεύτικα καί χωματένια, ζητά τά καθαρά, γιατί αηδιάζει μέ τά βρώμικα, ζητά τά γαλήνια, γιατί κουράζεται άπό τά θορυβώδη, ζητά τήν δικαιοσύνη, γιατί τόν πνίγει ή άδικία.
Έρωτοϋμε αγαπητοί μας αδελφοί. Αύτά δέν άποδει- κνύουν τήν ύψηλή καί Θεϊκή καταγωγή μας; ’Ιδιαίτερα σ’ έμας τούς ’Ορθόδοξους Χριστιανούς, πού είμαστε καί Άνα- γεννημένοι «Έν Χριστώ» άπό τήν κοιλιά τής Μητέρας μας Εκκλησίας, άφού δλοι περάσαμε άπό τήν Κολυμβήθρα μέ τό Μεγάλο Μυστήριο του Βαπτίσματος, άλλά καί στή συ­νέχεια μέ τή Δωρεά του 'Αγίου Πνεύματος, πού μάς έδωσε τήν σφραγίδα του Χριστού, μέ τό Μυστήριο του 'Αγίου Χρί­σματος. «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 'Αγίου. ’Αμήν».
Άς διατηρούμε αδελφοί μου συνεχώς άσπρο καί καθα­ρό τόν Χιτώνα τής ψυχής μας, μαζί μέ τά άλλα δύο ύποχρε- ωτικά Μυστήρια πού ή Άπειρη ’Αγάπη τού Χρίστου μάς χάρισε γιά νά μάς σώση καί νά μάς χαριτώση από αυτήν ε­δώ τήν πρόσκαιρη ζωή, στήν όποία, ενώπιον του Θεοϋ κα­θημερινά δίνουμε εξετάσεις.
Τά Μυστήρια αυτά είναι τής Ίεράς Έξομολογήσεως καί τής Θείας Ευχαριστίας. Γι’ αυτό χωρίς εξομολόγηση, μέ ύ- πακοή καί ταπείνωση καί τακτικό εκκλησιασμό καί Θεία Κοινωνία, ό άνθρωπος είναι αδύνατον νά ήρεμήση, αλλά καί νά σωθή αιώνια, γιατί μόνον έτσι θά άρχίση νά δέχεται τίς Δωρεές καί τούς Καρπούς του 'Αγίου Πνεύματος, πού ό­πως μάς τονίζη ό ’Απόστολος τών Εθνών Παύλος, είναι: «’Αγάπη, Χαρά, Ειρήνη, Μακροθυμία, Χρηστότης, ’Αγαθοσύ­νη, Πίστις, Πραότης, Εγκράτεια». (Γαλ. Ε', 22).
Μέ δσα γράφτηκαν πιό πάνω, ευχόμαστε καί παρακα- λοΰμε τόν Κύριό μας καί Θεό τής ’Αγάπης νά φωτίζη καί νά δίνη αυτογνωσία σέ ορισμένους αδελφούς μας ’Ορθοδό­ξους Χριστιανούς, οί όποιοι όταν προτρέπωνται νά δε­χθούν τό Μυστήριο τής 'Ιεράς Έξομολογήσεως λένε: «’Ε­γώ δέ σκότωσα, δέν έκλεψα, δέ χάλασα σπίτια καί Εκκλη­σίες» καί άδιαφοροΰν γιά όλα τά άλλα.
"Ας προσέξουμε εύλογημένοι άδελφοί, γιατί είδαμε πιό πάνω πόσες είναι οί παγίδες πού στήνει ό πονηρός σατάν γιά νά έμποδίση τή ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
’Αγαπητοί Χριστιανοί.
Τό βιβλίο «Πρακτικός Όδηγός ’Ορθοδοξίας καί Όρθο- πραξίας» του 'Ιερέως Μιχαήλ, έκδόσεως «’Ορθοδόξου Κυ­ψέλης» θά σάς βοηθήση νά λύσετε πολλές απορίες καί νά μάθετε πολλά βασικά, πού αφορούν τήν 'Αγία μας Πίστη καί τή Σωτηρία μας.
«Ή ψυχή θέλει νά σωθή, επειδή δμως τήν τραβούν τά μάταια καί μ’ αυτά άσχολεΐται, άποφεύγει τούς κόπους. Γιατί στήν πραγματικότητα δέν είναι οί εντολές του Θεοϋ βαριές, άλλά τά θελήματά μας πονηρά». (Άββάς Ζωσιμάς) Κάποιος ρώτησε τόν Όσιο Ποιμένα, τί είναι ή Μετά­νοια; Ό Όσιος τοΰ άποκρίθηκε μέ άπλότητα: «Ή μή έπα- νάληψις τής ιδίας άμαρτίας».                                                                           (Γεροντικόν)
Τήν ώρα πού μάς κυκλώνουν οί πειρασμοί, άς παρακα- λοΰμε τό Θεό λέγοντας: «Σύ, Κύριε, ύπάρχεις ό μόνος δυνα­τός, καί ό αγώνας μας είναι πρώτα δικός Σου αγώνας. Στά χέρια Σου παραδινόμαστε. Πολέμησε καί νίκησε μαζί μας».
('Αγίου Ισαάκ του Σύρου) «Οί ψεύτικοι Χριστιανοί λυγίζουν εύκολα όταν βρε­θούν στό καμίνι των πειρασμών καί απομακρύνονται ετσι από τό Θεό. Καί λυγίζουν, γιατί άνοιξαν τήν πόρτα τής ψυ­χής τους στό διάβολο, μέ τήν αμέλεια ή μέ τήν υπερηφά­νεια».    ('Αγίου ’Ισαάκ τοΰ Σύρου) «Τό κάλλος των γυναικών μέ τά βαψίματα, τά προκλη­τικά φορέματα, οί καλλωπισμοί καί γενικά ή άπρόσεκτη καί άσεμνη συμπεριφορά τους, είναι αφορμές νά πέση ό Χριστιανός αγωνιστής στήν αμαρτία. Χρειάζεται λοιπόν πολλή προσοχή αδελφές μου». ('Αγίου ’Ισαάκ τοΰ Σύρου)
Όταν ρωτοΰσαν τήν αύτοκράτειρα Θεοδώρα, τή σύζυ­γο τοΰ Μεγάλου ’Ιουστινιανού, γιατί τιμοΰσε περισσότερο άπό τόν πατέρα της τόν Πνευματικό της, 'Αγιο Ίωαννίκιο, άναφέροντας πάντα τό όνομά του μέ δάκρυα στά μάτια, ή εύλαβεστάτη αύτοκράτειρα αποκρινόταν μέ σοφία:
«Γιατί ό πατέρας μου, φέροντάς με στή ζωή, μ’ έκανε νά κατεβώ άπό τόν ουρανό στή γή. Ένώ ό Πνευματικός μου μέ τίς συμβουλές του καί τό καλό παράδειγμά του μέ κάνει ν’ ανεβαίνω άπό τή γή στόν ούρανό».
«Ή εξομολόγηση δέν είναι γιά μιά φορά καί μετά ξε­χνούμε καί τό Μυστήριο καί τόν Πνευματικό μας».
Τά παλαιά χρόνια οι άγωνιζόμενοι Χριστιανοί έδιναν «αίμα γιά νά λάβουν Πνεύμα».
Σήμερα οί άνθρωποι με λίγο άγώνα, με ευδαιμονισμό, με μοντέρνο πνεύμα καί με άνυπακοή στήν Εκκλησία, προ­σπαθούν νά πάρουν Πνεύμα, αλλά αυτό αδελφοί μου δε γί­νεται, γι’ αυτό πολλοί δεν μπορούν νά προκόψουν πνευμα­τικά καί νά αποκτήσουν αρετές καί ΑΓΙΟΣΥΝΗ.
(f Παϊσίου Μοναχού τού 'Αγιορείτου)
«Πιστεύω, Κύριε* βοήθει μου τή άπιστία». (Μάρκ. 9, 24)
*  * *
’Αφιέρωμα στή νεολαία μας «Αιώνιε Νέε, Ίησοΰ Χριστέ καί Θεέ μας,
Σέ ικετεύουμε. Βοήθησε τούς νέους μας».
’Αγαπημένα μας νιάτα μάθετε δτι:
-Ή μουσική ρόκ δαιμονίζει τόν άνθρωπο.
-Ή μουσική ρόκ φθείρει καί αφανίζει τή ΝΕΟΛΑΙΑ.
Καί νά πώς:
Καθηλώνει τόν άκροατή καί στέλνει υποσυνείδητα καί ενσυνείδητα μηνύματα μέ:
Τή χρήση του ρυθμού. Τό μπάμ-μπάμ πού άκούγεται προκαλει στόν άνθρώπινο οργανισμό μεταβολή τής βιολο­γικής καί ψυχολογικής λειτουργίας των οργάνων τού σώ­ματος. Προκαλει αύξηση τής αδρεναλίνης, ή όποία επιφέ­ρει ύπερδιέγερση των νεύρων, επιτάχυνση των καρδιακών παλμών, άπλό ήδονισμό μέχρι καί σεξουαλικό οργασμό.
Όπτικοακουστικά μέσα. α) Τά φώτα πού αναβοσβήνουν γρήγορα καί αποδυναμώνουν τήν ικανότητα προσανατολι­σμού, τήν ικανότητα τής κρίσεως καί τών αντανακλαστι­κών. Ταράζεται ή ικανότητα τού νού νά συγκεντρώνεται, χάνεται ή κρίση καί ό έλεγχος τού νού. Τά ύποσυνείδητα μηνύματα κάνουν ανενόχλητα τή δουλειά τους. β) Εικόνες βίντεο κλίπ. Προβάλλονται περισσότερες εικόνες άπ’ δσες μπορεϊ νά δεχθή τό μάτι. Τό μάτι συγκρατεΐ 60 εικόνες άνά δευτερόλεπτο καί οί ύπόλοιπες περνούν στό ύποσυνείδητο σάν μήνυμα, γ) ’Απεικονίσεις σέ εξώφυλλα δίσκων. Έδώ έ­χουμε παραβίαση τής συνειδήσεως σέ στατική εικόνα. Τό ύποσυνείδητο φωτογραφίζει εικόνες πού τό μάτι άδυνατεΐ νά συλλάβει καί στέλνει στή μνήμη τό ανάλογο μήνυμα. Αύτά τά ύποσυνείδητα μηνύματα είναι: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΣΑΤΑΝΑΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ - ΣΕΞ κ.λπ..
’Από τίς πάσης φύσεως σκοτεινές δυνάμεις, σκοπός τών οποίων είναι: Ή καταδυνάστευση τών λαών καί ή αποδοχή τοϋ νέου Μεσσία, δηλαδή τοϋ ’Αντίχριστου. Στό σκοπό τους αυτό βρίσκουν ισχυρή αντίσταση, κυρίως άπό τούς Χριστιανούς. Γι’ αυτό γράφουν τά ύποσυνείδητα μηνύματά τους καί στήν ανάστροφη τών δίσκων καί τών κασετών. Σέ ανάστροφη άκρόαση άκούγονται οί λέξεις: σατανάς - σατα­νάς, ή διάβολος - διάβολος, ή δόξα στήν άμαρτία, ή σατα­νάς ζεΐ κ.λπ..
Τά άγαπημένα της θέματα είναι: Σατανάς, θάνατος, νε­κροφιλία καί δλα τά παρεμφερή. Οί τραγουδιστές καί τά γκρούπ τής χέβυ μέταλ ανέβασαν τίς μετοχές τους στά ύψη, γιατί έπιασαν τό σφυγμό τής νεολαίας. Μιας νεολαίας α­διάφορης πρός τό Θεό, χωρίς ιδανικά, χωρίς σκοπούς καί στόχους. Μιας νεολαίας στήν οποία, άφοΰ δέν υπάρχει πνευματική ανάβαση, ύπάρχει μοιραία ή κατάβαση, τό κα- τρακύλισμα. Καί πράγματι βοηθάει σ’ αύτό πολύ τό χέβυ - μέταλ, δίνοντας φοβερές λύσεις στά προβλήματά τους δ- πως: Κάτω ό γάμος, ναί στίς ελεύθερες σχέσεις, κάτω ή γυ­ναίκα, ναί στόν έαυτό μου, κάτω τά προβλήματα τής ζωής, ναί στήν αύτοκτονία, κάτω ή ζωή, ναί στόν θάνατο, κάτω ό Θεός, ναί στό διάβολο. Ό θυελώδης καταιγισμός τής χέβυ
-     μέταλ δημιουργεί μεταλλικό χαρακτήρα στους νέους, σκληρό, απροσάρμοστο, ανήθικο, δαιμονιώδη.
Οί στίχοι τής ρόκ μιλούν γιά ναρκωτικά καί προτρέ­πουν τούς νέους στή χρήση τους.
Ή ρόκ έρχεται σέ άντίθεση μέ τό Χριστιανισμό. Ό Χριστιανισμός καταδικάζει τήν αμαρτία, ή ρόκ τήν αποδέ­χεται, τήν εγκωμιάζει, ζεΐ μ’ αυτή καί γι’ αύτήν. Δέν ένδια- φέρεται γιά τήν κατάρρευση τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας, άλλά καί όλος ό Χριστιανισμός είναι έχθρός της. Εξυπηρε­τούν τό σχέδιο τής πανθρησκείας των σιωνιστών, ανακα­τεύοντας τόν ιουδαϊσμό, τόν βουδισμό, τίς ανατολικές δο­ξασίες καί τόν αποκρυφισμό. Εξετάζοντας τούς στίχους τής ρόκ μουσικής βρίσκουμε νά έμφανίζωνται μάγοι, μά­γισσες, νεκροί, φαντάσματα, δαίμονες, μαγεία μαύρη καί λευκή καί άλλα φοβερά πράγματα. Τό κεφάλι τού τράγου συμβολίζει τό σατανά. Τό αναποδογυρισμένο ισοσκελές τρίγωνο είναι παραμόρφωση τού συμβολισμού τής 'Αγίας Τριάδος. Τό 5άκτινο αστέρι μέ τίς 2 γωνίες πρός τά κάτω συμβολίζει τό διάβολο μέ ανοιχτά τά χέρια καί τά πόδια. Τό όάκτινο αστέρι μέ δύο έφαπτόμενα ισοσκελή τρίγωνα, τή λευκή καί τή μαύρη μαγεία. Τό 8άκτινο αστέρι, τήν κα­ταστροφή καί τήν αταξία, αντικαθιστώντας έτσι τήν αρμο­νία μέ τή σύγχυση. Τό σατανικό σύμβολο τής έσωτερικής τριάδος, ό αέρας, ή γή, ή φωτιά, συμβολίζεται σέ συνδυα­σμό τριών κύκλων. Τά δύο δάκτυλα τοϋ χεριού, δείκτης καί μικρός, σηκωμένα καί ανοιχτά στίς συναυλίες τής ρόκ συμ­βολίζουν τό σατανά καί τά κέρατά του. Ό μαγικός κύκλος είναι γιά νά πιάσουν τά μάγια καί οί χρησμοί τών μάγων. Ό σταυρός κατάντησε μόδα στά αύτιά, στό λαιμό, στά ρού­χα τών τραγουδιστών τής ρόκ γιατί δέν τόν πιστεύουν άφοϋ άπεχθάνονται τή Θυσία του Χρίστου.
Οί τραγουδιστές ή τά γκρούπ τής ρόκ στήν πλειοψηφία τους είναι μέλη τής σατανικής εκκλησίας. Όταν παράγουν ένα δίσκο κάνουν τελετουργίες πού περιλαμβάνουν καί άν- θρωποθυσία. "Ενας μεγάλος αριθμός δαιμόνων επιφορτίζε­ται νά έκτελέση τίς διαταγές των μάγων.
Όταν φέρνουμε στό σπίτι μας έναν τέτοιο δίσκο πού έ­χει μάγια, φέρνουμε αναπόφευκτα μαζί καί τό δαίμονα πού προσπαθεί νά έκτελέση τίς διαταγές τοϋ μάγου. ΓΥ αύτό μήν ξαφνιαστήτε όταν αλλάξει κάτι στόν έαυτό σας καί στήν οίκογένειά σας, άν διαπιστώσετε ακαταστασία, όξυθυ- μία, άσεμνο λεξιλόγιο, έπαναστατική διάθεση, τάσεις βίας, άνθρωποκτονίας, φθοράς καί κακοποίησης τοϋ σπιτιού καί τό χειρότερο, αύτοκτονίας.
"Ισως κάποιος σκεφτεΐ ότι, οί τραγουδιστές τής ρόκ κά­νουν συναυλίες κατά τοϋ έϊτζ. Μάλιστα. Μέ τά τραγούδια τους όμως ξεσηκώνουν τίς κατώτερες ορμές καί τά ένστι­κτα. Κάνουν επίσης συναυλίες κατά των ναρκωτικών, γιά νά άποφύγουν βαριά φορολογία. Έπί πλέον οί ίδιοι κατα­ναλώνουν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, σπρώχνουν τή νεολαία στά ναρκωτικά καί οί ϊδιοι πολλές φορές εξελίσ­σονται σέ έμπορους ναρκωτικών.
Σπάνια κάνουν καί φιλανθρωπίες. Είναι όμως άμφίβολο άν αύτά τά χρήματα πού ό σατανάς τά «ευλόγησε» μποροΰν νά κάνουν κάποιο καλό. Άν ύποτεθή όμως ότι κάνουν κά­ποιο καλό, τό κακό πού κάνουν είναι τρομακτικό γιατί δέν σκοτώνουν μόνο κορμιά, άλλά έκατομμύρια ψυχές.
Έσύ πού είσαι παιδί καί κατ’ εικόνα τοϋ Θεοΰ, πρέπει νά άναλάβης τίς εύθύνες σου. ’Έχεις τό "Αγιο Βάπτισμα στό όνομα τής Αγίας Τριάδος καί δέν επιτρέπεται νά παί- ζης μέ τό Θεό. Διάλεξε τώρα κι’ όλας ποιόν θά λατρεύης, τό Θεό ή τό σατανά. Δέν είναι δυνατόν νά λατρεύης καί τούς δύο. Ή ρόκ άπ’ αύτά πού διάβασες πιό πάνω, λατρεύει τό σατανά. Τό ’ίδιο κάνεις κι έσύ δταν άκοΰς ρόκ μουσική.
Μέχρι τώρα δέν ήξερες. Τώρα γνώρισες. Γι’ αύτό βα- ρύνεσαι μέ μεγαλύτερη εύθύνη άν συνέχισης ν’ άκοϋς αυτή τή μουσική. Τί μπορεΐς νά κάνης; Σήμερα κι’ όλας κατά- στρεψε καί εξαφάνισε τίς κασέτες, τούς δίσκους καί βιντεο­κασέτες τής ρόκ άλλά καί τίς άφίσσες των τραγουδιστών καί συγκροτημάτων πού έχεις. Μήν τίς δώσεις σέ άλλους, γιατί δπου καί νά δοθούν θά κάνουν μεγάλη ζημιά καί θά είσαι αιτία εσύ.
"Επειτα έξομολογήσου είλικρινά γιά νά σέ έπισκιάση καί πάλι ή Χάρη του Θεοΰ πού σέ είχε έγκαταλείψει επειδή άκουγες αυτή τή σατανική μουσική. Γνώριζε δμως, δτι, μπορεΐ μετά νά έχεις πειρασμό έπειδή άπαρνήθηκες τή ρόκ μουσική. Αυτός ό πειρασμός δμως θά είναι πρόσκαιρος γιατί μέ τήν ελπίδα σου στό ΧΡΙΣΤΟ, πού βοηθά πολύ τούς αγωνιστές νέους καί τίς προσευχές του Πνευματικού σου Πατέρα, θά βγής από τόν αγώνα σου αύτό νικητής. 'Όμως, μήν αμελής νά καλλιεργής τίς άρετές τής πίστεως, υπομο­νής, ύπακοής, άγάπης καί ελπίδας.
Ευχόμαστε σ’ δλη τήν εύλογημένη Έλληνοορθόδοξη νεολαία μας, καλόν αγώνα μέ νίκες καί στεφάνια, από τόν Πανάγαθο Δωρεοδότη καί Ζωντανό Χριστό μας, ’Αμήν.
Ό Χριστός νά είναι μαζί σας.
* * *
Νά τί μάς γράφει ό ’Απόστολος Παύλος!...
«Όποιος τρώγει καί πίνει άναξίως άπό τά καθαγιασμέ­να δώρα, φέρνει επάνω του καταδίκη αντί γιά ευλογία, επει­δή δεν κάνει καμμία διάκριση του Σώματος καί του Αϊματος του Κυρίου άπό τίς συνηθισμένες τροφές. "Ετσι εξηγείται λοιπόν, γιατί υπάρχουν άνάμεσά σας πολλοί, ελαφρά ή βα­ριά, άρρωστοι, άλλά καί αρκετοί πεθαίνουν».
(Α'Κορινθίους 11, 29, 30)
*   * *
Πλησιάστε τό Θεϊκό Καθίδρυμα, τήν Άγια μας Εκκλη­σία μέ εμπιστοσύνη στό Χριστό, συνδεθήτε μέ ένα διακρι­τικό, αγωνιστή, έμπειρο, μέ αγάπη στό Θεό καί τόν άνθρω­πο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ, Έξομολόγο, χωρίς άμέλεια, σήμερα κι’ δλας, άν είναι δυνατόν, καί νά είστε σίγουροι ό­τι, ούτε ό δαίμονας, ούτε ό σατανισμός μέ τις διάφορες μα­γείες πού βρίσκονται σέ έξαρση στίς μέρες μας, ούτε ό- ποιεσδήποτε σκοτεινές δυνάμεις, δπως αύτές τής ΡΟΚ μου­σικής, αλλά καί άλλες σατανικές εφευρέσεις καί πανουρ­γίες, θά μπορέσουν νά επηρεάσουν τήν ψυχική καί τήν σω­ματική σας καθαρότητα καί ακεραιότητα.
Ό Χριστός μάς φωνάζει'
«Δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ άναπαύσω ύμας».                       (Ματθ. 11, 28)
’Αδελφοί μας, μή δέχεσθε στά σπίτια σας αιρετικούς γιά διάλογο, γιατί συνήθως ό πολύς λαός δέν εχει τήν ανά­λογη πνευματική, θεολογική καί Αγιογραφική κατάρτιση νά τούς αντιμετώπιση, αλλά καί δέν δέχονται νά άκούσουν τά λογικά καί ’Ορθόδοξα έπιχειρήματά μας. Άκούγοντάς τους, βλέπουμε φαινομενικά νά λένε «καλά λόγια», πίσω ό­μως άπό αυτά, αλλά καί τήν σατανική καλωσύνη, πραότη­τα, εύσεβοφάνεια, αγάπη καί ήρεμία, κρύβεται ό πανούργος καί μισάνθρωπος δαίμονας, ό όποιος ποτέ δέν θέλει τό κα­λό τοΰ ανθρώπου. ΓΥ αύτό ύπάρχει μεγάλος κίνδυνος, δε­χόμενοι στά σπίτια μας αιρετικούς, νά πλανέψη κάποιους άπό τούς άδελφούς μας, οί όποιοι δέν γνωρίζουν, άλλά καί δέν μπορούν νά φανταστοΰν, τί φοβερό πράγμα είναι αύτή ή αίρεση. Γιατί αν μείνη σ’ αύτήν ό άνθρωπος είναι άδύνατο νά σωθή καί έτσι πρός μεγάλη χαρά των δαιμόνων όδηγεΐ- ται ή ψυχή του στήν αιώνια κόλαση καί τόν άφανισμό. «Φύλαττε Κύριε πάντας τούς ’Ορθοδόξους, ’Αμήν».
’Απορρίπτουν δλα τά μυστήρια τής Αγιωτάτης Εκκλη­σίας μας, τήν Ιερά Παράδοση, τήν Παναγία μας, τούς Α­γίους, τά Μνημόσυνα, τίς Εικόνες, τό Σταυρό τοΰ Κυρίου πού μάς ΕΣΩΣΕ άπό τήν κατάρα τοΰ προπατορικού άμαρ- τήματος.
(Πόσες καί ποιες είναι οί αιρέσεις διαβάστε πιό κάτω)
Ό Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος μάς θυμίζει τά έξης σχετικά μέ τήν πραότητα των αιρετικών: «Καλλίτερα νά έ­χουμε επαινετό πόλεμο (άπό τόν πονηρό) στόν άγώνα μας μέσα στήν Εκκλησία του Χρίστου, παρά νά έχουμε ειρήνη (του πονηρού προσωρινή) πού μπορεΐ νά μάς χωρίση άπό τό Θεό». Στή δεύτερη κατηγορία βρίσκονται οί αιρετικοί, άλλά καί οί άδιάφοροι Χριστιανοί πού νομίζουν ότι μα- κρυά άπό τήν Εκκλησία χωρίς πνευματικές δεσμεύσεις καί ύποχρεώσεις περνούν καλά. Ή ειρήνη όμως αύτή είναι προσωρινή, δπως προαναφέραμε, γιατί ή μετέπειτα ζωή τους είναι γεμάτη άπό άλυτα προβλήματα, πειρασμούς, θλί­ψεις, άγχος, άβεβαιότητα καί στό τέλος αιώνια κόλαση, σύμφωνα μέ τούς λόγους του Κυρίου.        (Ίωάν. 5, 29)
«Ό λόγος γάρ ό του Σταυροϋ τοις μέν άπολλυμένοις μω­ρία έστί, τοΐς δε σωζομένοις ήμιν δύναμις Θεού έστι».
(Α'Κορινθ. Α', 18)
«Τούς αιρετικούς ό διάβολος τούς χτυπάει άπό τά δε­ξιά», γιατί νομίζουν δτι υπηρετούν τό Θεό.
-Τά καλά νέα. - Φωνή του Εύαγγελίου.
-Χριστιανισμός. - Άστήρ τής Ανατολής.
-Νικητές. - Ευαγγέλιο - Φως - Νέα Πνοή.
Τά παραπάνω έχουν χαρακτήρα καθαρά προτεσταντικό καί βιτρίνα ορθόδοξη.
-Σκοπιά καί Ξύπνα των χιλιαστών, περιέχουν ψεύδη, πλάνες καί «δηλητήριο πνευματικό». Επίσης προσοχή με­γάλη στά τηλεφωνικά καί ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα των αιρετικών.
*  * *
-Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά.
Είναι παναίρεση, διότι επί 122 χρόνια δέν κηρύττουν μόνο μία αίρεση, άλλά πολλές αιρέσεις μαζί. Είναι δηλαδή άρειανοί, πνευματομάχοι, θνητοψυχιτες, χιλιαστές, εικονο- μάχοι, ίουδαΐζοντες καί σέ πολλά σημεία προτεστάντες. Εί­ναι καθαρά αντίχριστη αίρεση όπως όλες.
-Πεντηκοστιανοί. - Ελεύθερα Εύαγγελική Εκκλησία.
-Τά καλά νέα. - Άποστολική Εκκλησία.
-Χ.Ο.Ε. (Χριστιανική ’Οργάνωση Ειρήνης).
-’Εκκλησία του Ίησοΰ Χρίστου των 'Αγίων των τελευ­ταίων ήμερων (οι λεγόμενοι ΜΟΡΜΟΝΟΙ).
-Οί κάθε είδους προτεστάντες καί εύαγγελικοί.
-Άντβεντιστές τής έβδομης ήμέρας.
-Γνωστικισμός. Προέρχεται από αρχαίες θρησκείες.
-Γνωστικές σπουδές - Ούνία - Μέθοδος Σίλβα.
-Ροδόσταυροι. - Λευκή Γνωστική Εκκλησία.
-Ρόταρυ - Λάϊονς - Πρόσκοποι - Λυκόπουλα.
Οί οργανώσεις αύτές είναι προθάλαμοι τής Μασονίας.
-'Αρμονική Ζωή. - Βιβλική Εκκλησία.
-Εσωτερικός Χριστιανισμός. - Οικουμενισμός.
-Κέντρο Γιόγκα του γκουροϋ Σατυανάντα.
-Τά παιδιά του Θεοϋ. - Οικογένεια τής Αγάπης.
-Νέα ’Ακρόπολη - Κέντρο Υγείας - Οικολογίας.
-Νέα εποχή ή εποχή του ύδροχόου. - Μασονία.
-    Ή Θεοσοφία καί τά παρακλάδια της.
-Νεοπεντηκοστιανό κανάλι ΕΛΛΑΣ TV62.
Υπάρχουν πάρα πολλές αιρέσεις μέ περιοδικά καί έ­ντυπα πού κυκλοφορούν, γι’ αυτό πρέπει νά συμβουλευόμα­στε, γιά ασφάλεια τά ύπεύθυνα πρόσωπα τής Εκκλησίας μας διά μέσου του έναρέτου Πνευματικού μας Πατέρα καί Όδηγοΰ.
Πολλοί οπαδοί των παραπάνω αιρέσεων, αύτοαποκα- λοΰνται «Χριστιανοί» καί πολλές φορές «Χριστιανοί ’Ορθό­δοξοι» γιά νά παραπλανήσουν καί νά προσελκύσουν στήν αίρεσή τους αδιάφορους καί χλιαρούς ’Ορθοδόξους Χρι­στιανούς, πού έχουν εγωισμό καί άγνοια.
Νά εΰχεσθε ό Θεός νά φυλάγη τούς ’Ορθοδόξους Χρι­στιανούς αδελφούς μας από τόν πνευματικό θάνατο, στόν ό­ποιο όδηγοΰν αι αιρέσεις.
Αγαπητέ μου άδελφέ καί αδελφή, πρέπει νά πάρης τόν ασφαλή δρόμο, άν θέλης νά φθάσης στήν αιώνια ζωή. Ποιός είναι ό ασφαλής δρόμος; Νά έχεις σάν πρότυπό σου τή ζωή του Χρίστου, τής Παναγίας μας καί τών 'Αγίων τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ζήσε έτσι καί θά σωθής. ’Έ­χουμε διπλό πόλεμο από τόν πονηρό. Άπό τά άριστερά μας πολέμα μέ τήν πορνεία, μοιχεία, άσέλγεια, φιλαργυρία, φό­νους, διαφθορά. ’Από τά δεξιά μάς πολεμά βάζοντάς μας στήν άγκαλια τό Εύαγγέλιο. ’Έτσι ρίχνει τούς άνθρώπους στίς αιρέσεις, στήν ύπερηφάνεια, στή θρησκοληψία μέ ει­κόνες καί καντήλια, στά μέντιουμ, τίς μάγισσες καί διαφό­ρους αγύρτες, θεομπέχτες καί πονηρούς άνθρώπους.
Μήν παρακολουθήτε τηλεόραση. Στό ραδιόφωνο, πα- ρακολουθήτε μόνον τά προγράμματα τής ’Ορθοδόξου Εκ­κλησίας, γιατί έτσι πού κατάντησαν τά μέσα μαζικής ένη- μερώσεως, όσοι τά παρακολουθούν χωρίς διάκριση μή σας φανεί ύπερβολικό, σπρώχνονται στήν άμαρτία καί στή δια­φθορά. Καί νά γιατί:
Μαθαίνουν στόν άνθρωπο τήν ύπερκατανάλωση, τόν εύδαιμονισμό, τή φιλοχρηματία, τή σαρκολατρεία, τή διά­λυση τής οικογένειας, τή βία, τήν έγκληματικότητα, τή χρήση τσιγάρων, ποτών καί ναρκωτικών. "Ολα αυτά άπό τόν συνεχή τηλεοπτικό καί ραδιοφωνικό βομβαρδισμό τών ειδήσεων, τών συζητήσεων, τών διαφημίσεων, τών σή- ριαλς, τών τραγουδιών, ελληνικών καί ξένων, άκόμη καί τών παιδικών προγραμμάτων. ’Έτσι σιγά - σιγά χωρίς νά τό καταλάβη τά άφομοιώνει καί τά εφαρμόζει στή ζωή του.
Είναι ψέμματα ότι: ή άδιαφορία, ό ορθολογισμός, ή ά- νηθικότητα, ή άναρχία, ή έγκληματικότητα, ή διάλυση τών θεσμών, οικογενειακών, θρησκευτικών καί κοινωνικών, ή διαφθορά καί ή γενική άποχαύνωση τών ανθρώπων είναι σέ έξαρση στήν Πατρίδα μας, άλλά καί παγκοσμίως, από τότε πού εμφανίστηκε ή τηλεόραση;
Ό "Αγιος Κοσμάς ό Αιτωλός προφήτευσε γιά τήν τηλεόραση.
«Θά ’ρθή καιρός πού ό διάβολος θά θρονιαστή στό καλλίτερο μέρος του σπιτιού σας καί τά κέρατά του (κε­ραία TV) θά είναι στά κεραμίδια».
*   * *
'Οδηγήστε τά παιδιά σας σέ σωστή πορεία
Οι γονείς πού αμελούν τή διαπαιδαγώγηση τών παι­διών τους μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου καί δέν τά οδη­γούν στήν Εκκλησία τού Χριστού, μέ Εξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία από μικρά, εν ήμέρα Κρίσεως όλης τής οι­κουμένης, θά δώσουν λόγο στό Θεό. ΓΥ αύτό, αγαπητοί γο­νείς, μήν αμελείτε τό πρώτιστο αύτό καθήκον στά παιδιά σας γιά νά σωθούν αυτά, άλλά νά σωθήτε καί σεις αιώνια μαζί τους.
Ό Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος συμβουλεύει:
«Γονείς προσέχετε τά παιδιά σας, τί βλέπουν, τί άκούν, πώς μιλούν, πώς παίζουν, τί θέλουν, πού πάνε. Καί,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Δώστε στά παιδιά σας ευκαιρίες νά ψυ­χαγωγηθούν στή φύση, μέ τά δημιουργήματα τού Θεού, συνδυάζοντας πάντα μία εκδρομή μ’ ένα εκκλησιαστικό καί ωφέλιμο πνευματικό προσκύνημα».
Ή συναίσθηση τής άδυναμίας μου καί τής άμαρτωλό- τητός μου.
'Όποιος δέν άναγνωρίζει τώρα εδώ στή γή τήν αμαρτία, σάν τό μεγαλύτερο κακό καί δέν φυλάγεται άπ’ αυτήν, στή μέλλουσα ζωή θά τήν ζήση προσωπικά ή ϊδια ή ψυχή άπό τόν έλεγχο τής συνειδήσεως. Θά γνωρίση ζωντανά πλέον, πόσο φοβερό κακό είναι, αλλά τότε θά είναι άνώφελο καί πολύ άργά. Γι’ αυτό άπό τώρα, άδελφοί μου, πού έχουμε καιρό μετανοίας πρέπει νά άγωνιζόμαστε γιά νά πετάξουμε άπό επάνω μας τήν άμαρτία, τό σαράκι τής ψυχής, μέ τό ψυχοσωτήριο καί ευλογημένο Μυστήριο τής 'Ιεράς Έξομο­λογήσεως καί Μετανοίας.
Ό πλέον αμαρτωλός άνθρωπος στό χώρο τής Εκκλη­σίας, μπορεΐ κάποτε, μέ τά Άγια Μυστήρια καί ιδιαίτερα μ’ αυτό τής Μετανοίας καί Έξομολογήσεως, νά γίνη καί Ά- γι°ς.
Ό εκτός Εκκλησίας δμως αιρετικός πού είναι άρνητής τής πατρώας πίστεώς του, εάν δέν έπανέλθη μέ ειλικρινή Μετάνοια, Συντριβή καί Ταπείνωση, είναι άδύνατον νά Σω- θή. Τί κρίμα!...
Άν προσέξουμε θά δοϋμε, ότι ό άντίδικος τής ψυχής μας διάβολος, θέλει νά έξευτελίζη τόν άνθρωπο γιά νά μαυ- ρίζη τό κατ’ εικόνα πού μας χάρισε ό Δημιουργός μας. Γι’ αυτό καί προσπαθή μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε βήμα τής ε­πίγειας ζωής μας, νά μάς ρίχνη συνεχώς στήν άμαρτία.
Ό Θεός δμως, πού τόσο πολύ άγαπά τόν άνθρωπο, τήν κορωνίδα τής Δημιουργίας Του, θέλει νά μάς έξυψώνη καί νά μάς άποκαθιστά στήν πρώτη ομορφιά καί ώραιότητα. Γι’ αυτό εξάλλου έστειλε στή γή ως Ταπεινό Άνθρωπο τόν Μονογενή Του Υιό, ό Όποιος γιά νά ξεπλύνη τό προπατο­ρικό άμάρτημά μας, Σταυρώθηκε καί έχυσε τό Πανάχραντο Αίμα Του, Άνεστήθηκε καί Άναλήφθηκε στούς Ουρανούς γιά νά άνεβάση κι’ έμάς έκει. Όσοι λοιπόν άπό τούς Χρι­στιανούς πιστεύουν άκράδαντα σ’ αυτήν τήν άλήθεια καί ζοΰν μέ τίς εντολές καί τά Μυστήρια πού μάς άφησε ό Θε­άνθρωπος Κύριός μας, προγεύονται τόν Παράδεισο άπ’ αυ­τήν εδώ άκόμη τήν επίγεια ζωή. Στήν ούράνια Βασιλεία δ- μως, δταν μέ τό καλό χωρισθή ή ψυχή άπό τό σώμα καί έρ- θη ή ώρα τής έκδημίας μας γιά τήν Άνω Ιερουσαλήμ, χω­ρίς τά πειράγματα πλέον τοΰ πονηρού, θά ζοΰμε αιώνια εις τούς κόλπους τοΰ Αβραάμ, τοΰ Ισαάκ, καί τοΰ ’Ιακώβ, ό­πως μας άναφέρη ή Αγία Γραφή. Έκεΐ θά νοιώθουμε δτι εί­μαστε γνήσια παιδιά τοΰ Άληθινοΰ Θεοΰ.
Γι’ αύτό, άδελφέ μου καί άδελφή μου, άς μήν παραδινό­μαστε στούς πειρασμούς, καί παρακαλώ πολύ νά διαλέξουμε τί συμφέρει στήν ψυχή μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ή μαμωνάς. ΠΑΡΑ­ΔΕΙΣΟΣ ή κόλασις, ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ή θάνατος αιώνιος, ΧΑΡΑ ή θλίψις καί στεναγμός. ΦΩΣ ή σκοτάδι, ΑΓΓΕΛΙ­ΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΙ ΥΜΝΟΙ ή βρυγμοί καί τριγμοί τών ό- δόντων στήν αιώνια κόλαση; (Ματθ. 13, 42). Άς άρχίσουμε τόν άγώνα λοιπόν σήμερα, τώρα, αύτή τή στιγμή, πού τά μάτια μας είναι άκόμη άνοιχτά καί έχουμε καιρό μετανοίας, γιά νά πάρουμε τό «Είσητήριο» γιά τήν αιώνια μακαριότη­τα μέ τό Μυστήριο τής Ίεράς Έξομολογήσεως, άλλά καί στή συνέχεια, βάζοντας αρχή νά μήν ξαναγυρίσουμε πίσω στήν άμαρτωλή ζωή πού είχαμε, γιατί τότε μόνον άσφαλίζε- ται ό άνθρωπος μέ τή Θεία Χάρη, δταν πάρη τή γενναία ά- πόφαση νά ζή συνεχώς μέ Ευσέβεια, μέ Μετάνοια καί Μυ- στηριακή ζωή. Σάς εύχόμαστε καλό πνευματικό άγώνα μέ πολλά - πολλά στεφάνια καί νίκες κατά τοΰ έχθροΰ σατάν.
Μή δέχεσθε, γιά όποιοδήποτε λόγο, χάραγμα στό σώμα σας (χέρια-κεφάλι), μέ τά ήλεκτρονικά κομπιοΰτερς, οΰτε πλαστικό χρήμα (κάρτες), άλλά καί ταυτότητες μέ άδιευκρί- νιστες μαγνητικές ταινίες, γιατί είναι δπως μάς άναφέρει τό Ίερόν βιβλίον τής Άποκαλύψεως (Άποκ. 13, 16) σχέδιο τών σκοτεινών δυνάμεων καί οργάνων τοΰ πονηροΰ, γιά πα­γκόσμια άλωση τών εθνών καί στή συνέχεια τόν αιώνιο θά­νατο τών ψυχών.
Θέλουν νά έπαναφέρουν τά χρόνια τής Βαβέλ άδιαφο- ρώντας γιά τό θέλημα τοΰ Θεοΰ πού διεμέρισε τότε, τά έ­θνη καί έκανε τίς γλώσσες. Νά προσευχώμαστε, ό Χριστός νά μάς φυλάγη άπό τέτοιου είδους οικουμενικές ενώσεις, άλλά καί σφραγίσματα άντίχριστα πού θά μάς οδηγήσουν στήν αύτοκαταστροφή, τόν θάνατο καί τήν άπώλεια τής ψυ­χής καί τοϋ σώματος.
«Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον, έάν κερδίση τόν κόσμον δ- λον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοΰ; ή τί δώσει άνθρωπος α­ντάλλαγμα τής ψυχής αύτοΰ;». (Μάρκ. κεφ. 8, 36, 37)
«Μήν εχετε επάνω σας, στά σπίτια σας, στά μαγαζιά καί στά αύτοκίνητά σας πέταλα, ματόχανδρα, ζώδια, άγκυ­ρες καί ό,τιδήποτε άλλο, πού δέν έχει σχέση μέ τήν ’Ορθοδο­ξία μας, διότι δλα αύτά είναι σατανικά. Νά φοράτε πάντα ε­σείς καί τά παιδιά σας τόν Τίμιο Σταυρό, καί στά σπίτια νά εχετε εικόνες, Σταυρό καί καντήλι».
Πίσω άπό τό κοσμικό πνεΰμα τής σημερινής «ελευθε­ρίας» τής έλειψης σεβασμοΰ στήν Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ, στούς μεγαλυτέρους, γονείς καί διδασκάλους, πού έχουν φόβο Θεοΰ, κρύβεται ή πνευματική σκλαβιά, τό άγχος, καί ή άναρχία, πού οδηγούν τόν κόσμο στό αδιέξοδο, στην ψυ­χική καί σωματική καταστροφή.
Πίσω λοιπόν καί άπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας έξυ- πηρετήσεως» άσφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται ή παγκό­σμια δικτατορία, ή σκλαβιά του άντιχρίστου. «Άποκ. Ίωάν- νου, κεφ. ιγ' 16 ινα δώσουσιν αύτοΐς χάραγμα έπί τής χει- ρός αυτών τής δεξιάς ή επί τών μετώπων αυτών, καί ινα μή τις δύνηται άγοράσαι ή πωλήσαι εί μή ό εχων τό χάραγμα, τό όνομα του θηρίου ή τόν άριθμόν τοϋ ονόματος αύτοΰ. Ώ- δε ή σοφία έστίν ό εχων νοϋν ψηφισάτω τόν άριθμόν του θηρίου' άριθμός γάρ άνθρώπου έστί καί ό άριθμός αύτοΰ
Ό Άγιος Άνδρέας ό Καισαρείας γράφει τά έξείς' «Περί του μιαρού ονόματος του άντιχρίστου. Καί τήν μέν άκρίβειαν τής ψήφου, ώς καί τά λοιπά τά περί αυτού γε- γραμμένα, ό χρόνος άποκαλύψει καί ή πείρα τοΐς νήφου- σιν’... άλλ’ ούκ εύδόκησεν ή θεία χάρις εν θεία βίβλφ τό του λυμεώνος όνομα γραφήναι' ώς εν γυμνασίας δέ λόγψ πολλά έστίν εύρεΐν...». Αγίου Άνδρέου Καισαρείας, Έξή- γησις εις τήν Ίωάννου Άποκ. σελ. 341-42, κεφ. ΛΗ».
Τό παράξενο όμως, καί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι έκτός που δείνουν δικές των ερμηνείες, φοβάνται καί αυτοί τόν κοσμικό φόβο του φακελλώματος, ενώ έπρεπε νά άνη- συχοΰν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή άνησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.
Απορώ! δέν τούς προβληματίζουν όλα αύτά τά γεγονό­τα; γιατί δέν βάζουν έστω ένα έρωτιματικό γιά τής ερμη­νείες τοϋ μυαλού τους; Κι’ άν έπιβοηθοΰν τόν άντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πώς παρασύρουν καί άλλες ψυχές στήν άπώλεια; Αυτό έννοεΐ' «...τό άποπλανάν, εί δυνατόν, καί τούς έκλεκτούς». Μάρκ. ιγ'.
Θά πλανεθοΰν, αύτοί ποΰ τά ερμηνεύουν μέ τό μυαλό.
Κι’ ένώ τά σημεία φαίνωνται ξεκάθαρα' «τό θηρίο» στής Βρυξέλλες μέ τό 666 έχει σχεδόν ρουφίξει όλα τά κράτη στό κομπιούτερ. Ή κάρτα, ή ταυτότητα, «ή εισάγω- γή τοϋ σφραγίσματος» τί φανερώνουν; Δυστυχώς τό ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θά έχουμε.
Τί θά μάς πή ό Χριστός; «Ύποκριταί, τό μέν πρόσω- πον τού ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τά δε σημεία τών καιρών ού δύναστε γνώναι;». Ματθ. κεφ. 16, 3.
Μετά λοιπόν από τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, «τό φακέλλωμα» γιά νά προχωρίσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ότι πήρε κάποιος τήν κάρτα τού δείνα, καί τού σήκοσε τά χρήματα από τήν τρά­πεζα. Άπό τήν άλλη μεριά, θά διαφημίζουν «τό τέλειο σύ­στημα» τό σφράγισμα στό χέρι ή στό μέτωπο μέ ακτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται εξωτερικά, μέ τό 666 τό όνο­μα τού άντιχρίστου.
Δυστυχώς, καί πάλι «ορισμένοι γνωστικοί» θά φασκιώ­νουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δήθεν γιά νά μήν στενοχωρούνται' «δέν πιράζει αύτό, δέν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά νά πιστεύετε!». Κι’ ενώ βλέπουμε τόν ά- πόσ. Πέτρο πού εξωτερικά άρνήθηκε τόν Χριστό, καί ήτο άρνησις, αύτοί άρνούνται τό "Αγιο σφράγισμα τού Χριστού πού τούς δόθηκε στό "Αγιο Βάπτισμα’ «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 'Αγίου» μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τού ά- ντιχρίστου, λένε καί ότι έχουν μέσα τους τόν Χριστό!!
Τέτοια δυστυχώς λογική, είχαν καί ορισμένοι «γνω­στικοί» στά χρόνια τών 'Αγίων Μαρτύρων, πού προσπαθού­σαν νά μεταστρέψουν τούς υποψηφίους μάρτυρας, όπως ά- ναφέρει ό Μέγας Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο. «...πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά άρνηθή μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήση τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν εσωτερική διάθεση, γιατί ό Θεός δέν δίνει προσοχή στήν γλώσσα άλλά στήν διάθεση. Ό Μάρτυς όμως Γόρδιος ήταν άκαμπτος καί άπε- κρίθηκε" «ούκ άνέχεται τι γλώσσα κτισθεΐσα παρά Χριστού φθέγξασθαι τι κατά τού Κτίσαντος... μή πλανάσθε, Θεός ού μυκτηρίζεται εκ τού στόματος ήμας τού ήμετέρου κρίνει, εκ τών λόγων δίκαιοι, καί εκ τών λόγων καταδικάζει».
Επίσης επί Δεκίου μέ διάταγμα ζητούσε νά όμολογή- σουν τήν Θρησκεία τών είδωλολατρών, καί όσοι Χριστια­νοί δήλωναν, καί θυσίαζαν στά είδωλα, έπαιρναν πιστοποι­ητικό, καί γλύτωναν τό Μαρτύριο. Όχι μόνον αύτοί ήταν αρνητές του Χρίστου, άλλά καί εκείνοι δπου έδειναν χρή­ματα στούς είδωλολάτρας στήν επιτροπή, καί έπαιρναν τό πιστοποιητικό, χωρίς νά άρνηθοϋν, οί ονομαζόμενοι «λι- βελλοφόροι» καί αυτούς ή Εκκλησία μας τούς θεώρησε ά- ποστάτας - πεπτωκότας.
Κι’ ενώ λοιπόν έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα, ό­πως καί τοϋ γενομένου θαύματος του 'Αγίου Θεοδώρου, ποΰ έορτάζουμαι κάθε χρόνο, τό Σάββατο τής Α' έβδομάδος τών Νηστειών' «Ίουλιανός ό παραβάτης, γινώσκων δτι οί Χρι­στιανοί καθαίρονται μάλλον διά νηστείας τήν πρώτη εβδο­μάδα τής άγίας τεσσαρακοστής, ήν καί ήμεϊς διά τοΰτο κα- θαράν εβδομάδα καλοΰμεν, ήβουλήθη ϊνα τότε μάλιστα μο- λύνη αυτούς' διό καί προσέταξε κρυφίως, ϊνα τεθώσιν εις τήν άγοράν κατ’ έκείνας, τάς ήμέρας βρώματα μεμιασμένα εκ τών αιμάτων τών ειδωλικών θυσιών. Αλλά νεύσει θεία ε­πιφανείς καθ’ ΰπνον ό Μάρτυς Θεόδωρος εις τόν τότε Αρ­χιεπίσκοπον Κων/πόλεως Εύδόξιον καί φανερώσας τό πράγμα παρήγγειλεν, αύτώ ινα συγκαλέση τούς πιστούς ευ­θύς τό πρωΐ τής Δευτέρας καί έμποδίση αύτοΐς τών βρωμά- των εκείνων τήν χρήσιν, τήν έλλειψιν τής άναγκαίας τρο­φής άναπληρώση εκ τοϋ προχείρου διά κολλύβων... Τοιου- τοτρόπος ό μέν σκοπός του παραβάτου έματαιώθη' ό δε ευ­σεβής Λαός, διαφυλαχθείς άμόλυντος...». Ώρολόγιον τό Μέγα, σελ. 446.
Τό νά άπέχουμαι άπό τά είδωλόθυτα, είναι κανόν τών Αγίων ’Αποστόλων. Πράξ. ’Αποστ. κεφ. ιε'... «Συνήχθησαν δε οί ’Απόστολοι καί οί πρεσβύτεροι... άπέχεσθαι ειδωλο- θύτων καί αίματος καί πνικτοΰ καί πορνείας'...».
Παρ’ όλα λοιπόν αυτά ποΰ άνέφερα, άκούει κανείς ένα σορό δυστυχώς άνοησίες τοΰ μυαλοΰ, άπό ορισμένους ση­μερινούς «Γνωστικούς», ό ένας νά λέει' «εγώ θά δεχθώ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί ένα Σταυρό, κι’ ό άλλος νά λέει' «εγώ θά δεχθώ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666
καί θά κάνω κι’ ένα Σταυρό στό κεφάλι...» καί ένα σορό ό­μοιες ανοησίες, που νομίζουν ότι θά άγιασθοΰν μέ αυτόν τόν τρόπο, ενώ αύτά είναι πλάνες.
Μόνον αύτά πού δέχονται άγιασμό, αύτά μόνον αγιάζο­νται. Όπως' Τό νερό δέχετε άγιασμό, καί γίνεται Αγιασμός τά ούρα δέν δέχονται άγιασμό.
Ή πέτρα, μέ θαύμα γίνεται ψωμί. Ή άκαθαρσία, δέν δέ­χεται άγιασμό. Επομένως, ό διάβολος, ό άντίχριστος, όταν είναι στήν ταυτότητά μας, ή στό χέρι, ή στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν άγιάζονται, μέ τό νά βάλουμε καί ένα Σταυρό.
’Έχουμε τήν δύναμη τοϋ Τιμίου Σταυροϋ, τοϋ 'Αγίου Συμβόλου, τήν Θεία χάρη τοϋ Χριστοΰ μόνον όταν άρκού- μεθα στό "Αγιο Σφράγισμα τοϋ Βαπτίσματος, ποΰ άπαρνού- μεθα τόν σατανά, καί συντασσώμεθα στόν Χριστό, καί δε- χόμεθα τό "Αγιο Σφράγισμα' «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 'Αγίου».
Ό Χριστός νά μας δίνη καλή φώτιση. ’Αμήν.
"Αγιον Όρος Κουτλουμουσιανό Κελλί
«Παναγούδα» Σάββατο Α' Νηστειών 1987.

Αυτή είναι ή Δημοκρατία πού διακηρύσσουν
οί άρχοντες του κόσμου;
Όχι, πρέπει νά πή ό ’Ορθόδοξος Ελληνικός Λαός στίς ταυτότητες τοϋ αντίχριστου μέ τό 666 καί μέ τήν πονηρή καί κατασκοπευτική μαγνητική ταινία πού παραβιάζει βά­ναυσα τήν προσωπική ελευθερία τοϋ άτόμου. Διαβάστε σχετικά τούς στίχους 16-18 τοϋ Που κεφαλαίου τής ’Αποκα- λύψεως.
Εϊναι πράγματι αχαρακτήριστο, γιατί οί άρχοντες νά προωθούν τό σχέδιο αυτό; Μήπως έχουν άγνοια καί είναι ε­ντελώς άγευστοι καί αθωράκιστοι πνευματικά καί δεν ξέ­ρουν τί καταστροφή θά φέρουν; Μήπως δέν πιστεύουν στόν αληθινό Θεό; Μήπως δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή Δημο­κρατία; Μήπως εξυπηρετούν τά σχέδια τοϋ «θηρίου» (Ά- ποκ. 13, 18) καί των άλλοφίλων οργάνων αύτοΰ; ’Ή μήπως πλησιάζουν τά χρόνια..., εξ αιτίας τής αποστασίας των άν- θρώπων άπό τό Θεό; Ό,τι καί άν συμβαίνει άπό τά πιό πά­νω, ή ούσία είναι ότι θέλουν νά παραβιάσουν τή θρησκευ­τική καί προσωπική ελευθερία των άνθρώπων, έν όνόματι τής «προστασίας τοϋ άτόμου». Συνθήκες άντιδημοκρατικές, τεχνάσματα εκ τοϋ πονηροΰ.
Ή ’Αγγλία καί Ιρλανδία δέν τίς δέχθηκαν γιά λόγους ήλεκτρονικοϋ φακελλώματος. Έμεΐς οί ’Ορθόδοξοι "Ελλη­νες δέν πρέπει νά τίς δεχθοΰμε καί γιά τόν πιό πάνω λόγο, κυρίως όμως γιά λόγους πνευματικούς καί θρησκευτικούς. Άν τίς πάρουμε θά είναι άρνηση καί προδοσία τής πίστεως καί τοϋ βαπτίσματός μας καί τό πρώτο φοβερό «σφράγι­σμα» γιά τόν αιώνιο θάνατο τής ψυχής καί τοϋ σώματος τοϋ ανθρώπου.
Δέν θά σταματήσουν εδώ όμως οί σκοτεινές δυνάμεις. Μετά άπό λίγο καιρό θά ζητοϋν νά σφραγίσουν τό χέρι, μέ τό 666 γιατί θά θεωρήται τό σύστημα τής ταυτότητας άτε- λές, καί στό τέλος τό μέτωπο τοϋ άνθρώπου, γιά νά κατα­ντήσουν τό γένος των άνθρώπων μέ τά σφραγίσματα αυτά, αιχμάλωτο τοϋ διαβόλου καί τών ύπηρετών αύτοϋ.
Ό Θεός νά μάς φυλάξη. Προσοχή! Προσευχή! καί ’Ε­γρήγορση Πνευματική! γιά νά μήν πέσουμε σέ θανάσιμες παγίδες πού θά μάς οδηγήσουν στήν αιώνια κόλαση.
Άδελφοί, συνοδοιπόροι σ’ αυτή τή προσωρινή ζωή. Ή Αγία Γραφή μάς ύπενθυμίζει αιώνες τώρα, «Τί δώσει άν­θρωπος άντάλλαγμα τής ψυχής αύτοΰ;» (Ματθ. 16, 26). Ό­πως όλοι βλέπουμε, τά χρόνια μας είναι πολύ πονηρά καί έ- σχατολογικά. Βλέπουμε καθαρά πλέον πώς τά σκοτεινά κέ­ντρα είναι προδρομικά του άντιχρίστου, επιβουλεύονται τήν αθάνατη ψυχή τοΰ ανθρώπου μέ χίλιες δυό μεθόδους ό­πως: Εκατοντάδες αιρέσεις, μόδα σέ όλα, καζίνο, τυχερά παιχνίδια, καρναβάλια, γύμνια, πανσεξουαλισμό, εύδαιμο- νισμό, φιλοχρηματία, πληθωρισμό, ναρκωτικά, μπαράκια, καφετερίες, άνεργεία, βαριά φορολογία, κακή τηλεόραση, ρόκ μουσική πού είναι σατανική, σκάνδαλα πολιτικά καί θρησκευτικά, καλλιέργεια άντιεκκλησιαστικοΰ πνεύματος, ληστείες, ήλεκτρονική τεχνολογία καί στά παιχνίδια γιά α­ποχαύνωση τών παιδιών, άθλητικές εκδηλώσεις, αναρχία κ.ά. Όλα αύτά αποπροσανατολίζουν τόν άνθρωπο μέ σκοπό νά ξεχάση τό Θεό καί νά είναι έτοιμος νά δεχθή τόν άντί- χριστο. Οί εχθροί τής ψυχής μας είναι σκληροί, άθεοι καί άνθέλληνες, γιατί ή Ελλάδα μας ήταν πάντοτε συνταυτι­σμένη μέ εύσέβεια, φιλοθεΐα, φιλαδελφία, φιλοπατρία καί ’Ορθοδοξία.
Ή χειρότερη άπ’ όλες τίς δικτατορίες πού πέρασαν πο­τέ άπό τή γη θά είναι αυτή τοΰ άντιχρίστου. Γνωρίζουμε ό­λοι μας, ότι δέν υπάρχει άνώτερο, εύγενέστερο καί θεϊκότε- ρο πράγμα άπό τήν ελευθερία τοΰ άνθρώπου νά πιστεύη στόν ’Αληθινό Θεό καί νά ζή έλεύθερος χωρίς πολιτικές καί θρησκευτικές καταπιέσεις.
Ό Τριαδικός Θεός μας τό μεγαλύτερο δώρο πού εδωσε στό δημιούργημά του, τόν άνθρωπο, είναι τό «αυτεξούσιο» δηλαδή τήν ελευθερία του. Ό διάβολος καί τά όργανά του, θέλουν νά τοΰ τήν στερήσουν.
Ή ’Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη πάντοτε σεβόταν αύ- τήν τήν ελευθερία καί άγωνιζόταν Ιεραποστολικά, μέ ταπεί­νωση, νά κηρύττη στούς άνθρώπους τόν Τρισυπόστατον ’Α- ληθινόν Θεόν' Πατέρα ’Άναρχον, Υιόν Συνάναρχον καί Έ- νανθρωπίσαντα, καί τό Πανάγιον Πνεΰμα, Τριάδα Όμοού- σιον καί ’Αχώριστον.
Ευχόμαστε σέ όλους τούς 'Έλληνες, υγεία ψυχής καί σώματος, εύλογία, καλή μετάνοια, πίστη ζωντανή καί ’Ορ­θόδοξη, φώτιση παρά Κυρίου, καλούς πνευματικούς άγώ- νες καί καλή Σωτηρία στή Θεία βασιλεία τοΰ Κυρίου Η­μών Ίησοΰ Χριστοΰ, ’Αμήν.
Ή έποχή μας εϊναι εποχή κρίσεως γιά κάθε άνθρωπο. Άλλοι ακολουθούν τόν Παντοκράτορα καί Παντοδύναμο Χριστό καί άλλοι τόν κοσμοκράτορα πονηρό σατανά. Αιώ­νες τώρα, ή Αγία μας Εκκλησία εύχεται, όλοι οί άνθρωποι νά άκολουθήσουν τό δρόμο τοΰ Χριστού πού ήρθε νά Σώ- ση τόν κόσμο καί όχι τό δρόμο τοΰ άντιχρίστου πού θά ’ρ- θή νά μπερδέψη, νά ύποδουλώση καί στό τέλος νά κατα- στρέψη τόν κόσμο, οδηγώντας τούς άθρώπους εις «καΰμα μέγα» (Αποκάλυψη 16, 9), καί έτσι νά βλασφημήσουν τό ’Όνομα τοΰ Θεοΰ. Προσευχηθήτε ό Θεός νά μάς φυλάξη άπ’ αυτό τό μεγάλο κακό, λέγοντας «Κύριε Ίησοΰ Χριστέ Υιέ Θεοΰ έλέησον ήμάς», καί τό «Ύπεραγία Θεοτόκε Σώ- σον ή μας».
Νά τί μάς γράφει ό "Αγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης στό Έξομολογητάριό Του: «'Ένας ταλαίπωρος άμαρτωλός κακά συγχωρημένος άπό τό Πνευματικόν του, άφ’ ου άπέ- θανεν, έφάνη εις τόν Πνευματικόν του καί έλέγξας αύτόν διά τήν πολλήν συγκατάβασιν όποΰ τοΰ έκαμε, τοΰ ειπεν' ε­πειδή καί εσύ είσαι ή αιτία τής κολάσεώς μου, διά τοΰτο έ­λα καί εσύ μαζί μέ εμένα, διά νά συγκολάζεσαι μαζί μου' καί ούτως είπών τόν ένηγκάλισε καί εύθύς έσκοτίσθη ό αέ­ρας' καί ώ τοΰ θαύματος! έσχίσθη ή γή καί κατέπιε καί τούς δύο όμοΰ» (σελίς 102 παραπομπή 85)
Προσοχή μεγάλη λοιπόν άδελφοί μου, γιατί κατά πα­ραχώρηση Θεοΰ έγινε αύτό πρός γνώση καί συμμόρφωση.
*  * *
«Κύριε Ίησοΰ Χριστέ Υιέ τού Θεοΰ, έλέησον ήμάς».
’Αποταμίευε αδελφέ μου στήν τράπεζα τοΰ Ούρανοΰ καί τήν ήμερα τής Δευτέρας Παρουσίας τοΰ Χρίστου μας θά πά- ρης πολύ τόκο, πού θά μένη στούς αιώνες άφθαρτος.
’Ορθόδοξοι 'Έλληνες μήν είστε άδιάφοροι! Οί ποικίλες αιρέσεις οργιάζουν στίς μέρες μας. Μόνον στήν ’Ορθόδοξη Εκκλησία ύπάρχει ή Ζωντανή καί ανόθευτη πίστις.
Τό Πανάσπιλον Στόμα του Χρίστου μέ Πανσοφία μας υ­πενθυμίζει:
«Γίνου πιστός άχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τής ζωής» (Άποκάλυψις 2, 10).
«Ό γάρ καιρός Εγγύς» (Άποκάλυψις A' (1) 3).
«Καθεύδετε τό λοιπόν καί άναπαύεσθε!» (Ματ. 26, 45).
«ΓίνεσΟε ούν οικτίρμονες καθώς καί ό Πατήρ ήμών οι- κτίρμων έστί» (Λουκ. ΣΤ' (6), 36).
«Βλέπετε μή τις ύμάς πλανήση» (Ματθ. 24, 4).
«Ή Βασιλεία των ουρανών βιάζεται καί βιασταί άρπά- ζουσιν αυτήν» (Ματθ. 11, 12).
«Τό Μυστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. ’Αμοιβή τον Πνευματικού είναι ή Μετάνοια μας καί ή εν Χριστώ ζωή μας»
«Χρήσιμο βιβλίο γιά κάθε οικογένεια είναι ό «Πρακτικός 'Οδηγός 5Ορθοδοξίας καί Όρθοπραξίας» του ίερέως Μιχαήλ».
Όσοι έχετε ωφεληθεί πνευματικά καί θέλετε καί άλλοι συνάνθρωποί μας νά ενημερωθούν καί άσφαλισθοΰν μέσα στήν ’Ορθόδοξη Εκκλησία του Χρίστου, τήν Κιβωτό τής Σωτηρίας μας, έργασθειτε γιά τήν πίστη τήν Αγία του Χρι­στού μας καί γιά τήν σωτηρία αθανάτων ψυχών, γιά τίς ό­ποιες ό Χριστός μας Σταυρώθηκε καί ’Αναστήθηκε.

Ό άνθρωπος του αιώνα μας, θά τολμούσαμε νά πούμε, δτι είναι ό πιό δυστυχής δλων τών εποχών, γιατί στερείται πνευμα­τικών Όδηγών του ύψους του Μεγάλου ’Αθανασίου πού εμφο­ρείτο άπό πνεύμα καθαρά Όρθόδοξο, άγωνιστικό καί φιλόχριστο, χωρίς συμβιβασμούς. Πρέπει νά άντιλειφθοϋμε έμεΐς οί ’Ορθόδο­ξοι κάτι, δτι δσο απομακρυνόμαστε άπό τόν Ζωντανό μας Θεό τόσο τό χάος μέσα στή ψυχή μας θά παίρνη τραγικές διαστάσεις. Αύτό τό ζοΰμε καθημερινά γιατί μέσα σ’ ένα κόσμο άφθονίας καί άνέσεων, ευδαιμονισμού καί διευκολύνσεων δέν παύει νά υπάρχει ή άγωνία τοϋ άγχους καί τής άβεβαιότητος πού τραυματίζει τή ζωή δλων μας.
Ό Μέγας ’Αθανάσιος γεννιέται τό 295 στήν ’Αλεξάνδρεια σέ μιά εποχή πού έχει πολλά κοινά σημεία μέ τή δική μας. Ή άγαθότητα καί ή Πανσοφία τοϋ Θεοΰ οικονομεΐ πάντα τή σωτηρά αυτών πού θέλουν νά σωθοΰνε άποστέλοντας καί άναδεικνύοντας Σκεύη καί Όργανα δικά Του.
Στΰλο τής ’Ορθοδοξίας τόν ονόμασε ή Εκκλησία μας, γιατί στήριξε μέ τή ζωή Του καί τούς άγώνες Του τήν ’Ορθόδοξη Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ.
Μορφή 'Αγία καί χαριτωμένη, προικισμένη μέ τό άκοίμητο πάθος τής ήθικής τελειώσεως, ζοΰσε μέ τόν πόνο καί τήν άγωνία τών άνθρώπων τής εποχής του, μήν τυχόν καί χάσουν τήν αιώνια ζωή καί τόν Παράδεισο. ’Αγωνίστηκε μαρτυρικά, σήκωσε τόν γλυκύτατο Σταυρό καί έγινε υπόδειγμα έναρέτου ζωής καί πολιτείας. Ή πορεία τής ζωής του ύπήρξε άνηφορική, φαίνεται πώς έτσι είναι ή μοίρα δλων τών Θεοσεβών, ’Αγωνιστών, Δικαίων καί 'Αγίων. Δέχθηκε μέ ταπείνωση, συκοφαντίες κακότητες καί ζηλοφθονίες, ή άγάπη τοΰ Θεοΰ δμως τόν ενδυνάμωνε τόν ένίσχυε, τόν φώτιζε καί τόν χαρίτωνε μέρα μέ τή μέρα.
Πολλούς εγκωμιαστικούς λόγους έγραψε ό "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος. Όπως: «’Αθανάσιον άπαινών, άρετήν έπαινέσομαι» «Ή ψυχή τά άθάνατα θεωροΰσα καί λογιζομένη, άνάγκη καί αύτήν άθάνατον είναι καί άεί ζην». Ό ϊδιος συνήθιζε νά λέει γιά τούς πειρασμούς «Θαρρείτε' νεφύδριον έστι καί θαττον παρελεύ- σεται». ’Ας έχουμε τήν ευχή Του καί τίς πρεσβείες Του πρός τόν Κύριό μας Τησοΰ Χριστό. ’Αμήν.


* * *