περι ΑΜΚΑ

Τη ελευθερία ούν η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκετε ,και πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε

Γιατί ό μοναδικός Παγκόσμιος δικτάτορας ονομάστηκε Αντίχριστος
έχουμε, λοιπόν, ϊνα Ιστορικό «ραντεβού-» μέ £ναν Παγκόσμιο Δικτάτορα καί ,η εμφάνισί του φαίνεται ότι είναι κοντά, συγκεκριμένος Κυβερνήτης, που είναι αχωρημένος στην Άγια Γραφή ώς Άντί-στος, δέν θα έχει σκοπό να μας ύπηρε-(η ή νά μας διδάξη τήν αρετή. Βεβαίως, ύποκριθή τον ενάρετο και άλτρουιστή, πείση καί θά έντυπωσιάση τον κόσμο κατά φαντασίαν θαύματα καί με λύσεις κατασκευασμένα προβλήματα. Αυτά θά φαίνονται. Στήν πραγματι-τητα όμως θά ύπηρετηθή άπό όλα τά (άθαφτα πνεύματα καί άπό αυτόν τον ιο τόν Σατανά, με σκοπό, ί$χι απλώς νά μας εκμεταλλευτή, Λχι νά απομύζηση τό εργατικό μας δυ-χμικό,
όχι νά σκλαβώση τά σώματα μας, όπως ft £κανε £νας κοινότυπος τυραννίσκος τής σειράς»,
άλλά μέ σκοπό νά υποδούλωση tig ψυχές

Κι άν ποτέ ρωτούσατε γιατί άραγε νά κανί: κάτι τέτοιο ό διάβολος, αυτοί πού χουν παλιώσει στήν πνευματική ζωή καί ίχουν «ψυχολογήσει» τόν Σατανά θά κα-ταλάβουν τόν σκοπό.
Πρόκειται γιά έναν σκοπό, τόσο εξωφρε¬νικό, τόσο διεστραμμένο καί πονηρό, τόν ΑποΙο έμεις οί άνθρωποι μόνο μέ θεία άπο-κάλυψι θά μπορούσαμε νά γνωρίζουμε:
Θέλει μέσα στήν άφρονα απελπισία του νά έπιβάλη μία μορφή εξουσίας πού δέν ?χει έπαναληφθή, θέλει νά κατορθώση μία άπομίμησι, μία παρωδία αυτής της Γδιας της θεϊκής εξουσίας. Θέλει... προσκυνηθή λατρευτικώς!!!
ί Ή Παγκόσμια Σκιώδης Κυβέρνησι ήδη παρούσα
Καί τό «μυστήριον ήδη ενεργείται τής ανομίας». «Ήδη πολλοί αντίχριστοι γε< γόνασι» πού τεκταίνουν τις παγκόσμιε κυβερνητικές δομές καί δρομολογοΰν τόν παγκόσμιο έλεγχο μέ στόχο τήν συγκε-ντρωτική εξουσία πού προαναφέραμε. Νομίζουμε ότι ή περίοδος της φιλολογί* ας καί καλολογίας τελείωσε, καί πρέπει νά λέμε τά πράγματα μέ τά ονόματα τους. Γνωρίζετε ότι αυτή τήν στιγμή πού μιλάμε υπάρχει ήδη πίσω άπό τις επίσημες εθνικές κυβερνήσεις μία παγκόσμια Σκιώδης Κυ¬βέρνησι, μία αφανής ελίτ ισχυρών πού κι¬νεί τά νήματα της ενοποίησης των εθνικών κρατών; Δέν συζητάμε δηλαδή πλέον γιά τό αν υπάρχει Παγκόσμια Κυβέρνησι άλλά γιά τό πότε καί τό πώς οί Έπικυρίαρχοι θά τήν επιβάλουν ομαλά χωρίς οί λαοί νά τούς δαγκώσουν τά λαρύγγια.

Ασκήσεις ερμηνευτικής ικανότητος
Μέσα άπό τό πρίσμα αυτό μπορούμε νά κρίνουμε καθαρότερα. Άς κάνουμε ένα γρήγορο μαθηματάκι του «απλανούς νε-οεποχικου πολίτη»: Άκοϋτε π.χ. άπό τά ΜΜΕ γιά φυλετικές αντιπαλότητες, τοπι-κούς πολέμους ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επειδή, λοιπόν, μέσα άπό τόν οχετό της πληροφορίας δέν μπορείτε νά ανασύρε¬τε «καθαρές» αλήθειες, σας δίνουμε έτοι¬μη τήν πρώτη σωστή ερμηνεία. «Αξίωμα του πολέμου»: Οί ανά τόν κόσμο πράκτο¬ρες τους επιταχύνουν τήν ένοποίησι των εθνών καί τήν ριψι των συνόρων. Δηλα-δή, τό αντίθετο άπό αυτό πού φαίνεται! Κι αυτό γίνεται διότι πριν τήν ένοποίησι πρέπει νά προηγηθή ή «μπαγκλαβαδοποί-ησι». Τουτέστιν, τά μεγάλα καί ισχυρά κοάτη πού δέν tXiy%ovmfWl^mπρ*•
ηη νά μετατραπούν σέ πολλά, μικςχϊ και' προστατευόμενα.
I Ιαράδειγμα τεχνητής άντιπαλότητος: I Ιοιός γνωρίζει δτι λίγο πριν άπό τήν δρα-ματική πτώσι των διδύμων πύργων της I Ιης Σεπτεμβρίου σέ γνωστό ράντσο της οικογένειας Μπούς, ό Τζόρτζ Μπούς ό πρεσβύτερος μαζί μέ τόν αδελφό του Μπίν Λάντεν καί τόν Φράνκ Καρλούτσι (πρώ¬ην ύπ. Άμυνας) έπιναν καφέ...;

Εκλογές καί Σκιώδης Κυβέρνησι
Άφοΰ κατά τήν ώρα της σύνταξης του παρόντος ευρισκόμεθα σέ προεκλογική περίοδο, επιτρέψτε μας νά σας ανακοι-νώσουμε τά ταπεινά μας συμπεράσματα άπό τήν παρατήρησι του δυσώνυμου τού-του κόσμου.
Κατ' αρχήν, δέν φανταζόμαστε νά πι-στεύετε στήν πλάνη ότι μέ τήν άσκησι του περιβόητου «συνταγματικού σας δικαι-ώματος» -τήν ψήφο- θά αναδείξετε κυ-βερνήτες του τόπου τούτου. Όχι, αγαπητοί μου αναγνώστες, όχι. Άλλοι είναι αυτοί πού κυβερνούν. Παρακάτω θά φανερώ-σουμε κάποια στοιχεία της Μυστικής Σκι-ώδους Κυβερνήσεως, συγκαλυμμένα μέ¬χρι τώρα.
Όσο γιά τούς δικούς μας «λαοπρόβλη-τους» κυβερνήτες, απλώς απεμπολούν μέ όσο πιο εύσχημο τρόπο μπορούν τά εθνι¬κά μας δικαιώματα καί συμφέροντα. Αυτό είναι τό ουσιαστικό τους «πρόγραμμα» Ή Ελλάδα είναι καυτό καί δύσκολο θέμα γιά τούς παγκοσμιοποιητές. Τό έδήλωσε ό Κίσινγκερ σέ απόσπασμα ομιλίας του στήν Ουάσινγκτον τόν Σεπτέμβρη του 1974: «Οί "Ελληνες είναι αναρχικοί... καί δύσκολα κουμαντάρονται. Γι' αυτόν τόν λόγο πρέ¬σμικές τους ρίζες: ?τσι ϊαως καταφέρουμε νά τούς αναγκάσουμε νά συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια νά χτυπήσουμε τήν γλώσ¬σα τους, τήν θρησκεία τους, τά πολιτισμι¬κά καί ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε νά ουδετεροποιήσουμε τήν δυνατότητα τους νά αναπτύσσονται, νά διακρίνουν τούς εαυτούς τους, ή νά αποδεικνύουν ότι μπο-ρούν νά νικούν, ετσι ώστε νά ξεπεράσουμε τά εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδια μας στά Βαλκάνια, τήν Μεσόγειο, καί τήν Μέση Ανατολή».
1. Henry Kissinger: «The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East».
'Άν καί ό Πάσχος Μανδραβέλης στήν Κα-θημερινή επιστρατεύτηκε νά γράψει ότι οί δηλώσεις Κίσινγκερ είναι μΰθος, ό π. Με-ταλληνός έχει ακούσει αυτούσια τήν ομι¬λία του Χ. Κίσινγκερ σέ αγγλική γλώσσα, όπως δήλωσε στήν εκπομπή του Αντώνη Ζησιμάτου «Μέ Άποψη» στις 30 Ιουνί¬ου του 2003: «Έσπούδαζα στήν Γερμανία όταν ό Κίσινγκερ έδωσε αυτή τήν διάλε¬ξη. Ήτανε 1974 καί άκουγα τήν ελληνική εκπομπή του μακαρίτη Παύλου Μπακο-γιάννη άπό τό Μόναχο. Ή ομιλία γινό¬τανε στά αγγλικά πού ακούγονταν στο βάθος καί μέ ελληνική μεταγλώτισση. Μι-λάω αγγλικά καί μπορώ νά σας πω μέ απόλυτη βεβαιότητα ότι ό Κίσινγκερ έκα¬νε αυτές τις δηλώσεις γιατί τόν άκουσα νά τις κάνει»...


Αποστολή «Δειμοκρατίας» και «Πωλητικών»
Ή δήλωσι του κ. Κίσινγκερ (σύνδεσμος ανάμεσα στους κυβερνήτες που φαίνονται και την Ελίτ που δεν φαίνεται) αποτελεί και τό βασικό οργανόγραμμα, την κρυφή στοχοθεσία και αποστολή τής πολυδιαφη¬μιζόμενης Κοινοβουλευτικής Δειμοκρατί-ας (= τρομοκρατία, βλ. δεΐμα, Δειμος= φό¬βος, τρόμος - δεν σφάλαμε, λοιπόν, στήν ορθογραφία μας) και των λαμπρών μας πωλητικών (πάλι δεν σφάλαμε, βλ. πωλώ). Με τά δυο αυτά «εργαστηριακά κατα¬σκευάσματα», τήν «Αειμοκραηα» και τους «πωλτιηκούς», οί παγκοσμιοποιη-τές μπορούν νά αλλάζουν και νά φέρνουν στο προσκήνιο συνεχώς νέους, άμνηστευ-μένους, ξεκούραστους κι ορεξάτους κα¬ταστροφείς. Καταπληκτικό, ε; Άπό κά-το> δέ, εμείς οί ταλαίπωροι, μουδιασμένοι και κουρασμένοι άπό τήν μονότονη θέα τής παρακμής, απογοητευμένοι άπό «εαυ-τούς και αλλήλους», έχομε τήν αϊσθησι Οτι «διά τάς αμαρτίας μας» μπλέξαμε μέ Αχρηστους ή ότι «τώρα ήλθε ό καιρός νά πληρώσωμε γιά όλα». Έτσι μέ τήν τεχνι¬κή αυτή δέν βλέπουμε τήν συνωμοσία πού τΐ'κταίνεται άπό τους αληθινούς μας τυ-ράννους, τούς πανίσχυρους έωσφοριστές τής σκκύδους εξουσίας. Νιώθουμε ψηλα-φητή τήν αντάρα τής απειλής άπό εχθρό αληθινό, σάρκινο, όστέινο..., κι ό εχθρός άφαντος! Οί άνθρωποι κάνουν καλά τήν δουλειά τους! Έδώ, κατάφεραν νά στή-σουν τρείς τοπικούς πολέμους (Γιουγκο-σλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν), νά τούς βα-πτίσουν «εκδημοκρατισμό» τοΰ κόσμου,
\J I ΚΙ /Μ t\\ \ i\\lt*J/\( K\l(\/\i*\γιά νά τον «ανατρέψουμε», κανένας τα-λαίπωρος ηγεμόνας γιά νά «καρατομήσω-με». Άχ, τί άθλια κι ελεεινή εποχή! Μαζί μέ όλους τούς άλλους «χάσαμε τήν δου¬λειά μας» ακόμη κι έμεις οί παλιομοδίτες, οί ρομαντικοί «επαναστάτες»... Μας έτα-πείνωσαν οί τεχνοκράτες τής σύγχρονης Κυβερνητικής. Μας πέταξαν άπ' τή μιά τό αγκίστρι τής ήδονοθηρίας και τσιμπήσα¬με, μας εκτοξεύουν άπ' τήν άλλη και τήν πηχτή θολούρα τοΰ μεταμοντερνισμου και μας φιμώνουν σάν σκόρπια κι απορημένη διαδήλωσι άπό σχολιαρόπαιδα. Δέν μας έμεινε παρά «η έπανάσχασι χήςκαφετέ-ριας». Δέν ξέρουμε πιά γιατί ζούμε...

Περισσότερα
Τέλος πάντων, παμε στο ζουμί. Διαβά-στε τά παρακάτω άπό διαρροές τής Λέ-σχης Μπίλντεμπεργκ.
«Ή Μυστική, σκιώδτις Κυβέρνησι είναι ι τό εκτενές οργανωτικό δίκτυο πού λει-1 τουργεϊ παραπλεύρως της επισήμως \ εκλεγμένης και διορισμένης Κυβερνή¬σεως των ΗΠΑ.
Ακριβώς όπως ή επίσημη Κυβέρνησι, έτσι και ή Μυστική έχει λειτουργικούς | κλάδους. Πάντως, σέάντίθεσι μέ τήν επί-σημη Κυβέρνησι, ό σκοπός τώνμή εκτελε-στικών κλάδων τής Μυστικής είναι απλώς νά κατανέμη λειτουργίες, κι όχι νά επι¬τυχή ε'να ούστημα εσωτερικών ελέγχων και ισορροπιών, όπως υποτίθεται ότι πρέ¬πει νά συμβαίνει συνταγματικά ανάμεσα στήν εκτελεστική, τήν νομοθετική και τήν δικαστική εξουσία τών ΗΠΑ. Αυτό συμ-βαίνει επειδή ή Μυστική Κυβέρνησι είναι
Στήν σκιώδη Κυβέρνησι μπορούν νά διακριθούν πέντε βασικά τμήματα:
1. Ό Εκτελεστικός Κλάδος (Executive Branch)
2. Ό Κλάδος τών Μυστικών Υπηρεσιών (Intelligence Branch)
3. Τό Τμήμα Πολέμου ( War Departmente)
4. Ό Κλάδος τής Πολεμικής Βιομηχανίας (Weapons Industry Branch)
5. Τό Οικονομικό Τμήμα (Financial Department).
Οί αναφορές τών Μυστικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολέμου στον Εκτε¬λεστικό Κλάδο είναι πάντοτε σαφείς και προφανείς. Οί Μυστικές υπάρχουν γιά νά προμηθεύουν τον Εκτελεστικό Κλά¬δο μέ επαρκείς αναγκαίες πληροφορίες γιά νά λαμβάνουν άρτίως ενημερωμένες αποφάσεις τακτικής.
Τό Τμήμα Πολέμου υπάρχει γιά νά πα-ρέχη εξαναγκαστική βία ώστε νά φέρη σέ πέρας εκτελεστικές αποφάσεις τακτικής πού θά μπορούσαν νά συναντήσουν τήν δημόσια άντίστασι.
Οι Μονάδες τών Ειδικών Αποστολών (Special Operations Units) μέσα στις Μυ-στικές Υπηρεσίες και στο Τμήμα πολέ¬μου υπάρχουν γιά νά φέρουν σέ πέρας πολιτικές εντολές πού απαιτούν συγκα-λυμμένη δράσι και συγχρόνως επίσημη άποποίησι ευθυνών.
Ό Κλάδος τής Βιομηχανίας Πολέμου αναφέρεται στόνΈκτελεστικό Κλάδο τις περισσότερες φορές εμμέσως, διαμέσου τοϋ Τμήματος Πολέμου καί τών Μυστικών Υπηρεσιών γιά οπλικά mwrrj/wra ψα\ί εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής άλλά επίσης αναφέρεται de facto απευθείας στους διεθνείς μεσίτες τής εξουσίας πού έχουν δημιουργήσει τήν Σκιώδη Κυβέρνη-σι. Τό Οικονομικό Τμήμα υπηρετεί κατά καιρούς αμέσως σάν όργανο εφαρμογής δημοσιονομικής πολιτικής».
5Άν καί τά παραπάνω εξηγούν λα¬μπρά τήν υποκρισία τών πολιτικών καί τήν αυθάδη άντίθεσι ανάμεσα στά έργα καί τά λόγια των, τά παρακάτω λόγια του πράκτορος είναι νομίζομε συγκλονι¬στικά:
«Μία άνάλυσι τών συνολικών σκοπών τών πέντε αυτών κλάδων καταδεικνύει ότι ό γενικός στόχος τής Σκιώδους Κυ-βερνήσεως είναι νά άσκηση συγκαλυμμέ¬νο έλεγχο διά τών έξης τρόπων:
-Συλλέγοντας εκτενείς κρατικές καί προ-σωπικές πληροφορίες.
-Μέ τήν ϊδρυσι εθνικής καί υπερεθνικής αστυνόμευσης ανεξάρτητα άπό τήν υπάρ-χουσα Κυβέρνησι.
-Αναπτύσσοντας υψηλής τεχνολογίας όπλα καί εξοπλισμό καί, μέ αυτά,
-Ιδρύοντας μικρές, εξειδικευμένες, ευκί-νητες, ελιτίστικες στρατιωτικές μονάδες γιά νά υλοποιούν αυτές τις συγκαλυμμέ¬νες πολιτικές όταν ϋπάρχη ανάγκη, χωρίς νά χρειάζεται νά βασίζωνται στις επίση¬μες (καί αναξιόπιστες) Δυνάμεις Στράτου (τών όποιων ή υποταγή στήν Σκιώδη Κυ-βέρνησι λογικά είναι αμφίβολη).
-Μέ τήν άνάπτυξι οπλικών συστημά¬των τοϋ διαστημικού χώρου πού θά κα-ταπνίγουν κάθε απειλή γιά τό υπάρχον status quo.