Ανάστασιν Χριστου θεασάμενοι

Χριστος ανέστη εκ νεκρων, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος (εκ γ΄).

Ανάστασιν Χριστου θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον κύριον, Ιησουν τον μόνον αναμάρτητον.
Τον σταυρόν σου Χριστέ, προσκυνουμεν, και την αγίαν σου ανάστασιν υμνουμεν και δοξάζομεν.
Συ γαρ ει Θεος ημων, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν.
Δευτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστου αγίαν ανάστασιν∙
ιδου γαρ ηλθε δια του Σταυρου, χαρα εν όλω τω κόσμω.
Διαπαντός ευλογουντες τον Κύριον, υμνουμεν την ανάστασιν αυτου.
Σταυρον γαρ υπομείνας δι’ ημας, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Αναστας ο Ιησους απο του Τάφου, καθως προειπεν, έδωκεν ημιν την αιώνιον ζωην και μέγα έλεος. Αμήν.

_________________
«...ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ.»
(Κατά Ιωάννην Η΄-32)