ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΦ.ΙΓ
11-Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης , και είχε κέρατα δυο όμοια με αρνιου , και ελαλει ως δράκων.

12-Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτου . Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον , του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγη .

13-Και έκαμνε σημεία μεγάλα , ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων .

14-Και επλάνα τους κατοικούντας επι της γης δια τα σημεία , τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου , λέγον προς τους κατοικούντας επι της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον , το οποίον έχει την πληγήν της μάχαιρας και έζησε .

15-Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου , ώστε και να λαλήση η εικων του θηρίου και να κάμη , όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου , να θανατωθώσι .

16-Και έκαμνε πάντας , τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους , να λάβωσι
Χ Α Ρ Α Γ Μ Α επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών .

17-Και να μη δύναται κανείς να αγοράση η να πωλήση , ειμή ο εχων το Χ Α Ρ Α Γ Μ Α, η το όνομα του θηρίου,η τον αριθμόν του ονόματος αυτού .

18-Εδώ είναι η σοφία , όστις έχει τον Ν Ο Υ Ν , ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου , διότι είναι αριθμός ανθρώπου , και ο αριθμός αυτού είναι
χ ξ ς ( 6 6 6 )


ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ......